course-details-portlet

HIST3475 - Handel, arbeid og forbruk ca. 1600-1850

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Emnet vil gå dypere inn i enkelte aspekter ved økt internasjonalisering og utviklingen av en markedsorientert økonomi i perioden ca. 1600-1850. Viktige elementer vil være hvordan disse endringene påvirket dagligliv, både i form av arbeid, forbruk og kultur. Flere mennesker ble trukket inn i markedstilknyttet produksjon. Flyten av nye varer endret forbruksmønstrene i Europa. Produkter som i utgangspunktet hadde vært luksusprodukter ble i løpet av perioden tilgjengelige for mange: Tobakk, kaffe, sukker, ferdigprodusert bomullstøy o.l. På denne måten ble langt større grupper enn tidligere trukket direkte inn i den globaliserte økonomien. Det økte forbruket hang sammen med en økt kjøpekraft hos folk flest, ofte knyttet til økt hjemmeproduksjon eller deltagelse i lønnet arbeid på forskjellig vis («den industriøse revolusjon»). Hvordan denne endringen i arbeidslivet artet seg i praksis vil være et sentralt tema i emnet. Endret og økt forbruk førte også til kulturelle endringer, blant annet i synliggjøring av status gjennom klær, hus og andre gjenstander. Dette emnet vil diskutere hvordan disse endringene skjedde, på ulike måter for bondebefolkning, byborgere og arbeidsfolk, for menn og kvinner. Emnet vil sette norske forhold inn i de sammenhengene som blir drøftet i løpet av kurset. Emnet vil også ta i bruk historisk kildemateriale som kan dokumentere og eksemplifisere utviklingen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Det forventes at studenten skal

  • oppnå dypere forståelse for ulike aspekter ved økt internasjonalisering og utviklingen av en markedsorientert økonomi i perioden ca. 1600-1850
  • ha tilegnet seg kunnskaper om sentralt kildemateriale for å forstå historiske endringsprosesser relatert til disse temaene

Ferdigheter

Det forventes at studenten skal

  • kunne bruke kildematerialet til å belyse avgrensede sider av endringsprosessene relatert til den økte internasjonaliseringen og utviklingen av en markedsorientert økonomi i perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppearbeid med historiske kilder.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumliste publiseres ved semesterstart. Oversikt over forelesninger med anbefalt leseliste og annen informasjon blir offentliggjort på Blackboard.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
01.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU