HIST3475 - Handel, arbeid og forbruk ca. 1600-1850

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet vil gå dypere inn i enkelte aspekter ved økt internasjonalisering og utviklingen av en markedsorientert økonomi i perioden ca. 1600-1850. Viktige elementer vil være hvordan disse endringene påvirket dagligliv, både i form av arbeid, forbruk og kultur.
Flere mennesker ble trukket inn i markedstilknyttet produksjon. Flyten av nye varer endret forbruksmønstrene i Europa. Produkter som i utgangspunktet hadde vært luksusprodukter ble i løpet av perioden tilgjengelige for mange: Tobakk, kaffe, sukker, ferdigprodusert bomullstøy o.l. På denne måten ble langt større grupper enn tidligere trukket direkte inn i den globaliserte økonomien. Det økte forbruket hang sammen med en økt kjøpekraft hos folk flest, ofte knyttet til økt hjemmeproduksjon eller deltagelse i lønnet arbeid på forskjellig vis («den industriøse revolusjon»). Hvordan denne endringen i arbeidslivet artet seg i praksis vil være et sentralt tema i emnet. Endret og økt forbruk førte også til kulturelle endringer, blant annet i synliggjøring av status gjennom klær, hus og andre gjenstander.
Dette emnet vil diskutere hvordan disse endringene skjedde, på ulike måter for bondebefolkning, byborgere og arbeidsfolk, for menn og kvinner. Emnet vil sette norske forhold inn i de sammenhengene som blir drøftet i løpet av kurset. Emnet vil også ta i bruk historisk kildemateriale som kan dokumentere og eksemplifisere utviklingen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper:
Det forventes at studenten skal
- oppnå dypere forståelse for ulike aspekter ved økt internasjonalisering og utviklingen av en markedsorientert økonomi i perioden ca. 1600-1850
- ha tilegnet seg kunnskaper om sentralt kildemateriale for å forstå historiske endringsprosesser relatert til disse temaene
Ferdigheter:
Det forventes at studenten skal
- kunne bruke kildematerialet til å belyse avgrensede sider av endringsprosessene relatert til den økte internasjonaliseringen og utviklingen av en markedsorientert økonomi i perioden

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Obligatorisk semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende. Studenter på den femårige lektorutdanningen i historie må ha fullført emnet HIST2040 Fordypningsoppgave.

Kursmateriell

Pensumliste

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 02.12.2017 09:00 D9 , Datasal 10349
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.