course-details-portlet

HIST3405 - Makt, musikk og ritualer: kunstens rolle i politisk kommunikasjon 800-1600

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Ritualer hadde stor betydning i offentlig politisk kommunikasjon i middelalder og renessanse. I disse ritualer står musikken sentralt. Musikk er med når det gjelder å framvise adelig stil og identitet i fred og krig, men også når det gjelder å formulere kirkens holdning til herskap, makt og militær. Profesjonell musikkproduksjon i tidsrommet 800-1500 er avhengig av den geistlige/adelige eliten, men den gjenspeiler også samfunns-identitet i tidlig byutvikling: håndverskforeninger overtar mer og mer mesen-funksjoner med å finansere verdifulle musikkhåndskrifter hvor illuminasjoner og sanger tematiserer byen og byens identitet... Seminaret tar opp disse og flere aspekter i en utvalg av eksempler fra Norden og Europa som spre seg fra Karolingertiden over høymiddelalderen til den italienske renessansen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til emnebeskrivelsen, definert som kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper: Kandidaten har fordypet kunnskap om ritualer og deres sosiopolitiske funksjoner i europeiske samfunn mellom 800-1600.
Kandidaten har fordypet kunnskap om non-verbal politisk og religiøs kommunikasjon i middelalder og kunstens (særlig musikkens og litteraturens) roller i ritualer.
Kandidaten har detaljert kunnskap om metoder som anvendes i henhold til ritualer og er informert om originalkildene og de analytiske prosessene som tas i bruk for å fortolke dem.
Kunnskap på de følgende områder fører til en kontekstualisering av kandidatens masteroppgave:
Kandidaten har god oversikt over allmenhistoriske, liturgihistoriske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske (arkitektur og billedkunst) og musikalske tradisjoner i tidsrommet.
Kandidaten har kunnskap om utvalgte musikkstykker, originaltekster, kirkelige og verdslige ritualer og deres kulturhistoriske kontekster.
Kandidaten har kunnskap om utvalgte historiske, liturgihistoriske, og kunsthistoriske (særlig litteraturhistoriske og musikkhistoriske) metoder og kilder.
Kandidaten har kunnskap om relevansen av kunstnerisk (musikalsk, litterær) artikulasjon i ritual-kontekst som del av politisk kommunikasjon i middelalder og renessanse.

Ferdigheter: Kandidaten kan kritisk analysere utvalgte historiske, liturgihistoriske, litteraturhistoriske, rettshistoriske, kunsthistoriske og musikkhistoriske data og trekke konklusjoner ut fra et tverrfaglig perspektiv.
Kandidaten kan, med utgangspunkt i historisk innsikt, identifisere røtter til dagens sosio-politiske ritualer.
I emnets referat-delen erverver seg kandidaten kunnskap og ferdigheter i å konsipere et historiefokusert flerfagelig forskningsprosjekt og dens skriftlige/muntlige presentasjon i en seminarkontekst. Hensiktmessig og redelig kildebruk øves. I det avsluttende skriftlige eksamen dokumenterer kandidaten kritisk holdning og refleksjon om emnets ulike innhold.

Læringsformer og aktiviteter

Studenter holder et muntlig seminarinnlegg, som baserer seg på utvalgt pensum-litteratur som studentene kan velge fra. Innlegget forberedes i dialog med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensum består av en rekke av utdrag fra forskjellige publikasjoner som blir tilgjengeligjort i et kompendium og/eller på Blackboard på begynnelsen av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori
 • Kulturhistorie
 • Middelalderhistorie
 • Historie
 • Kunsthistorie
 • Latin
 • Litteraturvitenskap
 • Musikkvitenskap
 • Musikkpedagogiske fag
 • Utøvende musikkfag
 • Religionsvitenskap
 • Teatervitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 24.11.2020

Innlevering 24.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 31.05.2021

Innlevering 31.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
 • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU