course-details-portlet

HIST3405 - Makt, musikk og ritualer: kunstens rolle i politisk kommunikasjon 800-1600

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Ritualer hadde stor betydning i offentlig politisk kommunikasjon i middelalder og renessanse. I disse ritualer står musikken sentralt. Musikk er med når det gjelder å framvise adelig stil og identitet i fred og krig, men også når det gjelder å formulere kirkens holdning til herskap, makt og militær. Profesjonell musikkproduksjon i tidsrommet 800-1500 er avhengig av den geistlige/adelige eliten, men den gjenspeiler også samfunns-identitet i tidlig byutvikling: håndverksforeninger overtar mer og mer mesen-funksjoner med å finansere verdifulle musikkhåndskrifter hvor illuminasjoner og sanger tematiserer byen og byens identitet. Emnet tar opp disse og flere aspekter i en utvalg av eksempler fra Norden og Europa som sprer seg fra Karolingertiden over høymiddelalderen til den italienske renessansen.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til emnebeskrivelsen, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har fordypet kunnskap om ritualer og deres sosiopolitiske funksjoner i europeiske samfunn mellom 800-1600. Kandidaten har fordypet kunnskap om non-verbal politisk og religiøs kommunikasjon i middelalder og kunstens (særlig musikkens og litteraturens) roller i ritualer.
 • har detaljert kunnskap om metoder som anvendes i henhold til ritualer og er informert om originalkildene og de analytiske prosessene som tas i bruk for å fortolke dem

Kunnskap på de følgende områder fører til en kontekstualisering av kandidatens masteroppgave:

Kandidaten

 • har god oversikt over allmenhistoriske, liturgihistoriske, litteraturhistoriske, kunsthistoriske (arkitektur og billedkunst) og musikalske tradisjoner i tidsrommet
 • har kunnskap om utvalgte musikkstykker, originaltekster, kirkelige og verdslige ritualer og deres kulturhistoriske kontekster
 • har kunnskap om utvalgte historiske, liturgihistoriske, og kunsthistoriske (særlig litteraturhistoriske og musikkhistoriske) metoder og kilder
 • har kunnskap om relevansen av kunstnerisk (musikalsk, litterær) artikulasjon i ritual-kontekst som del av politisk kommunikasjon i middelalder og renessanse

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan kritisk analysere utvalgte historiske, liturgihistoriske, litteraturhistoriske, rettshistoriske, kunsthistoriske og musikkhistoriske data og trekke konklusjoner ut fra et tverrfaglig perspektiv
 • kan, med utgangspunkt i historisk innsikt, identifisere røtter til dagens sosio-politiske rituale.

I emnets referat-del erverver kandidaten seg kunnskap og ferdigheter i å konsipere et historiefokusert flerfagelig forskningsprosjekt og dens skriftlige/muntlige presentasjon i en seminarkontekst. Hensiktmessig og redelig kildebruk øves. I den avsluttende skriftlige eksamen dokumenterer kandidaten kritisk holdning og refleksjon om emnets ulike innhold.

Læringsformer og aktiviteter

Studenter holder et muntlig seminarinnlegg, som baserer seg på utvalgt pensum-litteratur som studentene kan velge fra. Innlegget forberedes i dialog med faglærer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Seminarinnlegg

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensum består av en rekke av utdrag fra forskjellige publikasjoner som blir tilgjengeligjort i et kompendium og/eller på Blackboard på begynnelsen av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteori
 • Kulturhistorie
 • Middelalderhistorie
 • Historie
 • Kunsthistorie
 • Latin
 • Litteraturvitenskap
 • Musikkvitenskap
 • Musikkpedagogiske fag
 • Utøvende musikkfag
 • Religionsvitenskap
 • Teatervitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU