course-details-portlet

HIST3225 - Arbeid og kultur

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Det arbeidet folk har levd av å utføre, har i nyare tid gjennomgått grunnleggande endringar. Det gjeld også dei kulturelle forholda arbeidet har vore del av - både i folk sine liv og i samfunnet. Dette emnet skal gje forståing for utvalde tema i historie om arbeid og kultur, og for korleis arbeid og kultur kan utforskast historisk.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har fullført emnet, skal ha følgjende læringsutbytte innanfor det som ovanfor er beskrive som emnet sitt faglege innhald:

Kunnskapar

  • Kandidaten skal ha innsikt i, og grunnleggende forståelse for, noen utvalgte temaer i arbeidet si historie, og i teoriar og metodar som kan brukast til å utforske arbeid og kultur historisk.

Ferdigheter

  • Kandidaten skal kunne arbeide kritisk og sjølvstendig med litteratur om feltet, og bli i stand til å utvikle problemstillinger og eigne prosjekt innan feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Førelesingar og seminar der studentane arbeider med sjølvvalde tema frå feltet. Godkjende seminarinnlegg undervegs og heimeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Seminarinnlegg

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarande.

Kursmateriell

Sjå pensumliste og anna materiale publisert på Blackboard ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
05.12.2022

Innlevering
08.12.2022


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU