course-details-portlet

HIST3205 - Folkemord, krig og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Basert på en historisk analyse av ulike folkemord gir dette emnet innføring i forutsetningene for og samfunnsstrukturene som har ført til folkemord, elitenes og ordinære menneskers rolle, samt reaksjoner fra det internasjonale samfunnet. Ved å diskutere om Holocaust har en unik posisjon blant folkemord, drøftes også fordeler og begrensninger ved en komparativ tilnærming, samt problemer knyttet til bruken av begrepet folkemord.

Emnet fokuserer i hovedsak på effektene av folkemord på samfunn, overlevende og gjerningsmenn; på rettsvesenets viktige rolle; på betydningen av minne og anerkjennelse; på spørsmålet om fornektelse av folkemord og politisk misbruk; og på den mediale framstillingen og formidlingen av temaet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten skal

 • kunne sammenligne hendelser, forutsetninger og motiver for folkemord til ulik tid og i ulike deler av verden, samt identifisere likheter og forskjeller og dermed også indikasjoner på folkemord
 • kunne forklare juridiske begreper som er viktige i folkemordforskning som for eksempel "folkemord" eller "forbrytelser mot menneskeheten", og vurdere fordeler og ulemper med begrepene både i rettslig forstand og i akademisk forskning
 • skaffe seg oversikt over den konkrete gjennomføringen av de folkemord man har valgt å gå nærmere inn på, og være i stand til å identifisere og reflektere over kategoriene "offer" og "gjerningsmann"
 • kunne gi eksempler på ulike strategier samfunn utsatt for folkemord har brukt for å forsone seg med sin fortid og kritisk vurdere hvorvidt og hvordan de har lyktes med å gjenopprette fred

Ferdigheter

Kandidaten skal

 • kunne formulere forskningsspørsmål og identifisere kilder og begreper som er relevante for å svare på dem
 • kunne gjennomføre en kritisk og uavhengig analyse av skriftlige og visuelle kilder
 • kunne oppsummere, evaluere og kommunisere et komplekst tema både muntlig og skriftlig til et bredere publikum

Læringsformer og aktiviteter

Forelsnings- og seminarbasert diskusjon av pensumslitteratur og gruppearbeid. Studenter må lese og forberede seg på å diskutere 1-2 kapitler/artikler hver uke.

Obligatoriske aktiviteter

 • Blogginnlegg
 • Obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er oppmøte og samskriving av blogg (3-4 studenter pr. gruppe). Gruppen må levere 8 ukentlige innlegg som publiseres på nett. Alle innlegg må godkjennes før studenten kan fremstille seg til vurdering i emnet. Vurderingsordningen i emnet er skriftlig individuell oppgave. Oppgaveteksten blir gitt halveis i semesteret, og studentene må levere en tekst (4000-5000) ord før semesteret slutter. Karakteren på denne teksten vil utgjøre den endelige karakteren i emnet.

Det er ikke mulig å ta opp igjen bestått eksamen i HIST3205 i semester hvor det ikke er undervisning i emnet. Ved utsatt eksamen (ved stryk eller gyldig forfall) er det mulig å levere eksamensbesvarelse, men det gis ikke veiledning.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumsliste, kompendium og andre materialer vil bli publisert på Blackboard i begynnelsen av semesteret.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Europastudier
 • Filosofi
 • Historie
 • Psykologi
 • Religionsvitenskap
 • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU