course-details-portlet

HIST3205 - Holocaust, folkemord og ettervirkninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 3/10 1 semestre ALLE
Semesteroppgave 4/10 1 semestre ALLE
Oppgave 3/10 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Basert på en historisk analyse av ulike folkemord gir dette emnet innføring i forutsetningene for og samfunnsstrukturene som har ført til folkemord, elitenes og ordinære menneskers rolle, samt reaksjoner fra det internasjonale samfunnet. Ved å diskutere om Holocaust har en unik posisjon blant folkemord, drøftes også fordeler og begrensninger ved en komparativ tilnærming, samt problemer knyttet til bruken av begrepet folkemord.

Emnet fokuserer i hovedsak på effektene av folkemord på samfunn, overlevende og gjerningsmenn; på rettsvesenets viktige rolle; på betydningen av minne og anerkjennelse; på spørsmålet om fornektelse av folkemord og politisk misbruk; og på den mediale framstillingen og formidlingen av temaet.Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskaper
- kunne sammenligne hendelser, forutsetninger og motiver for folkemord til ulik tid og i ulike deler av verden, samt identifisere likheter og forskjeller og dermed også indikasjoner på folkemord
- kunne forklare juridiske begreper som er viktige i folkemordforskning som for eksempel ”folkemord” eller ”forbrytelser mot menneskeheten”, og vurdere fordeler og ulemper med begrepene både i rettslig forstand og i akademisk forskning
- skaffe seg oversikt over den konkrete gjennomføringen av de folkemord man har valgt å gå nærmere inn på, og være i stand til å identifisere og reflektere over kategoriene "offer" og "gjerningsmann"
- kunne gi eksempler på ulike strategier samfunn utsatt for folkemord har brukt for å forsone seg med sin fortid og kritisk vurdere hvorvidt og hvordan de har lyktes med å gjenopprette fred

Ferdigheter
- kunne formulere forskningsspørsmål og identifisere kilder og begreper som er relevante for å svare på dem
- kunne gjennomføre en kritisk og uavhengig analyse av skriftlige og visuelle kilder
- kunne oppsummere, evaluere og kommunisere et komplekst tema både muntlig og skriftlig til et bredere publikum.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar basert på diskusjon av pensumslitteratur og gruppearbeid.
Studenter må lese og forberede 1-2 kapitler/artikler hver uke.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig gruppepresentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet i emnet er en muntlig gruppepresentasjon over et gitt tema under workshopen som må være godkjent for at studentene kan framstille seg til vurdering i emnet.
Vurderingsordningen i emnet er mappevurdering. Merk at mappevurdering kommer i tillegg til obligatorisk aktivitet. Mappevurderingen består av følgende tre karaktergivende delvurderinger der alle må bestås for å få samlet karakter: 1) Skriftlig semesteroppgave over temaet presentert i workshop (2000 – 3000 ord) (teller 40%) 2) Essay om et gitt tema, enten skriftlig (800 – 1000 ord) eller innlevering i form av video eller lignende (teller 30%) 3) Gruppeblogger (omtrent sju stk) reflekterer over tema og litteratur diskutert i seminarene. Blogginnleggene publiseres på nett hver uke (samlet teller blogginnleggene 30% av samlet karakter i emnet).
Etter studieforskriften kan studenten klage på karakteren først når resultatet for emnet er kunngjort. Hver enkelt delvurdering kan tas opp igjen, og studenten kan også velge å klage kun på en delvurdering

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

BA i historie eller tilsvarende.

Kursmateriell

se pensum og andre materialer publisert på Blackboard i begynnelsen av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Europastudier
  • Filosofi
  • Historie
  • Psykologi
  • Religionsvitenskap
  • Statsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 4/10 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 3/10 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 3/10 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 4/10 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 3/10 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 3/10 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU