HIST2515 - Fra Leonardo til Internett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

I dette emnet studerer vi nærmere forholdet mellom kultur og samfunn i den europeiske kulturkrets og dets forhold til teknologi og teknologisk endring fra renessansen til i dag. Det er ikke et emne i gamle teknikker, men snarere en analyse og drøfting av hvorledes samfunn og kultur har formet teknologier innen bedrifter, foretak infrastruktur (fra veier, kanaler og jernbane til mobiltelefon og internett - og containere). Videre i forhold til religion og krigskunst, palasser og byplaner. Vi skal se på forholdet til kunst, arkitektur og vitenskap, samt utdanningsinstitusjoner og profesjonskamper. Kurset inkluderer også en en-dags ekskusjon til "teknologiens Europa" der vi skal se på steder i Trondheim som representerer teknologiske og vitenskapelige institusjoner, bygninger og nyvinninger som var typisk for den europeiske moderniseringsprosess gjennom 300 år.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har brede oversiktskunnskaper i forholdet mellom teknologi, kultur og samfunn fra renessansen til i dag i vår kulturkrets
- har kunnskaper om ulike måter og metoder å analysere teknologi som samfunns- og kultur-fenomen i historisk perspektiv
- har en forståelse av teknologiens plass i den vestlige kulturkrets utvikling med vekt på det 20. århundre
- har en begrenset innsikt i hvordan profesjonell teknologihistorieskriving har kommet til

Ferdigheter
Kandidaten
- kan reflektere over og drøfte teknologihistoriske problemstillinger og formidle denne kunnskapen
- kan analysere historiske data og litteratur innen teknologihistorie og trekke konklusjoner basert på dette

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og ekskusjon. Individuelle oppgaver

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent seminarinnlegg/semesteroppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 18.12.2014 09:00 Storhall del 1 , DI173
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.06.2015 09:00 D132 , Datasal 10345 , D106
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.