course-details-portlet

HIST2007 - Nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir fordypning i utvalgte temaer som omhandler nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750.

Temaer kan hentes fra ulike perioder og geografiske områder, men et gjennomgående trekk vil være at temaene blir behandlet fra flere innfallsvinkler. Emnet skal også gi solid grunnlag i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som blir undervist i.

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
- har inngående kunnskap om de spesifikke temaene kurset behandler
- har oversikt over viktige faglige debatter i det spesifikke feltet kurset fokuserer på
- har kjennskap til ulike teoretiske/metodologiske perspektiver og tilnærminger på feltet

Ferdigheter
- kan analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk omkring det/de tema(er) som emnet handler om
- kan reflektere skriftlig/muntlig over sentrale problemstillinger og debatter ved å bruke relevante historiefaglige metoder og uttrykksformer
- kan anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver og metoder i selvstendig analyse

Generell kompetanse:
- kan utveksle synspunkter og har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger og kan derfor analysere en sak fra flere sider. Kritisk tekning er her sentralt.
- kan formidle sentralt fagstoff som historisk innsikt og teori gjennom sin erfaring med å anvende store informasjonsmengder, og kan presentere dette både skriftlig og muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer
- kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. En hjemmeoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Fire-timers avsluttende eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste publisert ved starten av semesteret, og annet materiale (forelesningsoversikt med lesetips og annen relevant informasjon) offentliggjort på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2625 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 18.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU