course-details-portlet

HIST2007 - Nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir fordypning i utvalgte temaer som omhandler nasjonalisme, imperialisme og demokratisering etter 1750. Temaer kan hentes fra ulike perioder og geografiske områder, men et gjennomgående trekk vil være at temaene blir behandlet fra flere innfallsvinkler. Emnet skal også gi solid grunnlag i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som blir undervist i.

Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes under studier på nettsiden til ansvarlig institutt.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om de spesifikke temaene kurset behandler
 • har oversikt over viktige faglige debatter i det spesifikke feltet kurset fokuserer på
 • har kjennskap til ulike teoretiske/metodologiske perspektiver og tilnærminger på feltet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og diskutere sentrale utviklingstrekk omkring det/de tema(er) som emnet handler om
 • kan reflektere skriftlig/muntlig over sentrale problemstillinger og debatter ved å bruke relevante historiefaglige metoder og uttrykksformer
 • kan anvende empirisk kunnskap og teoretiske perspektiver og metoder i selvstendig analyse

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan utveksle synspunkter og har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger og kan derfor analysere en sak fra flere sider. Kritisk tenkning er sentralt her.
 • kan formidle sentralt fagstoff som historisk innsikt og teori gjennom sin erfaring med å anvende store informasjonsmengder, og kan presentere dette både skriftlig og muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. En hjemmeoppgave som vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Fire-timers avsluttende eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste publisert ved starten av semesteret, og annet materiale (forelesningsoversikt med lesetips og annen relevant informasjon) offentliggjort på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2625 7.5 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 06.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 57
SL520 Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL415 Sluppenvegen 14 2
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU