course-details-portlet

HIST2005 - Teknologi- og vitenskapshistorie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir studentene inngående forståelse av teknologi- og vitenskapshistorie. Det innebærer studier av hvordan samfunn og kulturer har utviklet, tatt i bruk og blitt preget av ulike typer teknologiske og vitenskapelige endringer. Emnet vil dermed utforske vitenskapelig og teknologisk utvikling i en rekke kulturelle, samfunnsmessige og økonomiske kontekster. Emnet tilbyr undervisning i ett eller flere tema, som kan spenne over ulike tidsperioder fra eldre tid til i dag og som vil kunne omhandle ulike geografiske områder og størrelser. Emnet omhandler hovedsaklig norsk, europeisk og nordamerikansk vitenskapelig og teknologisk utvikling, men vil også kunne inkludere ikke-vestlig tematikk. Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet, skal studenten ha følgende kunnskaper:
- Inngående kunnskaper om hvordan vitenskap og teknologi vid forstand har inngått i historiske utviklingsprosesser.
- Har en solid forståelse av teknologiens og vitenskapens plass i samfunnet.
- Ha god innsikt i hvordan teknologi- og vitenskapshistorie har utviklet seg som retninger innen historiefaget.
Og følgende ferdigheter:
- Kan reflektere over og drøfte teknologi- og vitenskapshistoriske problemstillinger og formidle denne kunnskapen.
- Kan analysere historiske data og litteratur innen teknologi- og vitenskapshistorie og trekke konklusjoner basert på dette.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminarer og individuelle oppgaver. Enkelte tema kan innebære ekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Skriftlig, individuell skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Pensum og oversikt over emnets innhold (og øvrig relevant informasjon) blir gjort tilgjengelig på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2515 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 12.05.2021

Innlevering 12.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU