course-details-portlet

HIST2004 - Tidlig nytids historie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet skal gi fordypning i utvalgte temaer innenfor perioden ca. 1500-1850. Perioden var preget av økt global kontakt og sammenveving på forskjellige felt, og av store endringer i politisk organisering, demografisk utvikling og kulturelle uttrykk.

Temaer kan hentes fra ulike perioder, geografiske områder og samfunnsfelt, men et gjennomgående trekk vil være at temaene blir behandlet fra flere innfallsvinkler. Sentrale stikkord for temaer som kan bli tilbudt er:

• Statsutvikling: Mulige stikkord kan være konglomeratstat, maktstat, enhetsstat, identiteter og lojaliteter, enevelde og demokratisering

• Religion: For eksempel reformasjon, motreformasjon, pietisme, religiøs ensretting og forfølgelse, hekseforfølgelser

• Økonomiske prosesser som handel, produksjon og forbruk

• Sosiale prosesser som endringer i standssystem, fattigdom, kriminalitet

• Musikk og musikernes posisjon som refleksjoner av samfunnsmessige endringer, for eksempel utviklingen av ny kirkemusikk, stilendringer i verdslig musikk og oppdagelsen av populærmusikk

• Globalisering: For eksempel framveksten av global handel, migrasjon og koloniseringEmnet skal også gi innføring i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som blir undervist i.Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter: Kunnskaper: Det forventes at studenten skal - oppnå forståelse for økonomiske, sosiale, politiske og/eller kulturelle endringer i perioden ca. 1550-1850 - ha kunnskap om hvordan enkeltsamfunn i perioden inngikk i nye økonomiske, sosiale og/eller politiske sammenhenger, og hvordan disse sammenhengene påvirket menneskers dagligliv, normer og adferd. Ferdigheter: Det forventes at studenten skal - kunne formidle tilegnet kunnskap og være i stand til å kritisk drøfte relevante problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminar

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste gjort tilgjengelig ved semesterstart på Blackboard. Forelsningsoversikt med anbefalt leseliste og annen informasjon publiseres på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2921 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 27.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU