course-details-portlet

HIST2003 - Europa i høy- og seinmiddelalderen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Emnet skal gi fordypning i utvalgte temaer innenfor europeisk høy- og seinmiddelalder, avgrenset til perioden ca.1000-1500. Den tidlige middelalderen dekkes av emnet HIST2001 Middelalderen er en sentral og mangfoldig periode i europeisk historie (ca.500-1500), og det er en lang tradisjon for å se den som grunnleggende for utviklingen mot det moderne Europa. Den norske historikeren Johan Schreiner (1903-67) karakteriserte perioden som "1000 års grotid". Moderne forskning har gjort bildet mer sammensatt, men perioden er ikke av den grunn blitt mindre mangfoldig og interessant. Temaer kan hentes fra ulike perioder, land og samfunnsfelt, men et gjennomgående trekk vil være at temaene blir behandlet fra flere innfallsvinkler. Sentrale stikkord for temaer som kan bli tilbudt er:• Tre sivilisasjoner: kulturkontakt, utvidelse, ekspansjon, korstog, arven fra Romerriket• Politisk-institusjonell historie: politisk organisering på sentralt og lokalt nivå, krig• Politisk kultur og kommunikasjon inkludert musikk og symbolbruk, mentaliteter, identiteter og lojaliteter• Kirke og religion: vekst, splittelse, reform, liturgi og musikk, helgenkult• Økonomi og demografi: vekst, krise, gjenhenting, befolkningsutvikling, jordbrukssamfunnet, handel og byutvikling,Emnet skal også gi innføring i teoretiske og metodiske spørsmål knyttet til de temaene som blir undervist i. Temaer som tilbys innenfor emnet vil variere fra studieår til studieår avhengig av hvilke lærerressurser instituttet rår over. De aktuelle temaene vil vanligvis være utformet ut fra de aktuelle faglærernes forskningsinteresser. Informasjon om tema for studieåret finnes her: http://www.ntnu.no/ihs/til-studenter.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende læringsutbytte fra emnet:
Kunnskaper
- oversikt over viktige utviklingstrekk innenfor det/de tema(ene) emnet handler om
- kjennskap til ulike arbeidsmåter og retninger i historieskrivingen på feltet

Ferdigheter
- resonnere, argumentere og orientere omkring det/de tema(er) som emnet handler om
- diskutere hvilken plass middelalderhistorie har hatt og bør ha som felt å forske og undervise om
- reflektere skriftlig/muntlig over hvordan ulike kildetyper, teorier og metoder kan brukes til å opparbeide kunnskap på feltet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og/eller seminarer og én godkjent øvingsoppgave underveis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Seks timers hjemmeeksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Blir oppgitt senest ved semesterstart, se pensumliste og annet materiale som da vil bli lagt ut på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2135 7.5 01.09.2018
HIST2155 7.5 01.09.2018
HIST2205 7.5 01.09.2018
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Middelalderhistorie
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 11.12.2020

Innlevering 11.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU