course-details-portlet

HIST1550 - Nyere historie etter ca. 1750 II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i viktige sosiale, økonomiske og politiske prosesser i norsk og internasjonal historie fra ca. 1750. Et viktig mål er å se norsk og internasjonal historie i sammenheng, samt å skape en forståelse av at historien kan betraktes fra ulike perspektiver. Tilnærmingen i emnet er bredt samfunnshistorisk, og det tar sitt utgangspunkt i opplysningstiden og de store omveltningne fra slutten av 1700-tallet. Viktige temaer som blir tatt opp, er den industrielle revolusjonen, nasjonalisme i Europa, europeisk ekspansjon og imperialisme, de store krigene, omveltningene og menneskelige katastrofene i første halvdel av det 20. århundre, den politiske og økonomiske utviklingen i mellomkrigstida, den kalde krigen, transnasjonale prosjekter av typen europeisk integrasjon, avkolonialisering, kvinnefrigjøring, og økonomisk og kulturell globalisering. En sentral tilnærming i gjennomgangen av norsk historie i perioden, er å se hvordan viktige internasjonale tendenser og hendinger virker inn på norske forhold.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Kandidaten:
- har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i moderne historie etter ca. 1750
- har kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i norsk og internasjonal historie etter ca. 1750
- har kjennskap til sammenhenger mellom norsk og internasjonal historie.

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan forklare og formidle kunnskap om sentrale endringsprosesser i moderne historie etter ca. 1750
- kan sette seg inn i en omfattende faglitteratur og selvstendig vurdere historiefaglige tekster.
- kan diskutere historiske problemstillinger og argumentere for egne konklusjoner

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan utveksle synspunkter og har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger og kan derfor analysere en sak fra flere sider. Kritisk tekning er her sentralt.
- kan formidle sentralt fagstoff som historisk innsikt, teori, problemstillinger og løsninger gjennom sin erfaring med å anvende store informasjonsmengder, og kan presentere dette både skriftlig og muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer
- kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger. Problembasert og interaktiv oppgaveløsning.

Felles undervisning med HIST1500.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forberedende tekster
  • Felles gruppeøvinger
  • Presentasjon
  • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen kan arrangeres som digitaleksamen, som tester ut ett brett spenn av ferdigheter (som for eksempel tekstanalyse, bildeanalyse og kildebruk). Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding og at alle obligatoriske aktiviteter er godkjente samme semester.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1500 15.0 01.09.2017
HIST1250 15.0 01.09.2017
HIST1150 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 27.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret til hjemmeeksamen som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed to home examination as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU