course-details-portlet

HIST1505 - Innføring i historisk teori og metode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan kunnskap om fortida blir til. Spørsmålene om historieskrivingens utvikling og om hvordan historie har blitt forstått, framstilt og brukt inngår i emnet, som er en obligatorisk del av bachelorutdanningen i historie. Studentene skal ved avslutningen av kurset være i stand til kritisk å drøfte både kilder og kildetyper, historiske begrunnelser og forklaringer samt drøfte framstillingsform og fortellermåter i samband med historiske verk og artikler. Studentene skal og bli kjent med historieskriving som egenaktivitet og historiebruk i samfunnet

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- kan redegjøre for hvordan kunnskap om fortiden blir til og vurdere ulike usikkerhetsfaktorer knyttet til dette
- har kunnskap om noen hovedtrekk i historiefagets utvikling
- har kunnskap om kildetyper og noen hovedgrupper arkiver og kildesamlinger
- kjenner sentrale begreper innen historie-skriving og -forskning av metodisk og teoretisk art
- har kunnskap om konstruksjonsprinsipper i historieforskningen, fra fakta til syntese.
- kjenner hovedproblemstillinger når det gjelder bruken av historiefaglig kunnskap

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan analysere en kilde på et relativt enkelt nivå
- kan sette sammen enkle kilder og drøfte påliteligheten av ulike opplysninger på et enkelt, profesjonelt nivå.
- kan analysere historiske tekster med hensyn til å forstå argumentasjon, kildebruk og oppbygning
- kan presentere og drøfte enklere historie-teoretiske og -metodiske spørsmål ved hjelp av bl.a. et historiefaglig begrepsapparat.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatorisk gruppeaktivitet. En godkjent oppgave underveis og fire timer skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Gruppetimer med kildeanalyse

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST2535 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2018

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 29.11.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
D156 (6341) Dragvoll 1(bygg 1-6) 0
SL120 Sluppenvegen 14 0
SL274 Sluppenvegen 14 0
D150, bygg 6 Dragvoll 1(bygg 1-6) 0
D134, bygg 11 Dragvoll 3 (Bygg 11-12) 0
D14, bygg 9 Dragvoll 2 (Bygg 7-10) 0
D13, bygg 10 Dragvoll 2 (Bygg 7-10) 0
Vår ORD Skriftlig 100/100 24.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 0
Hall B Utleirahallen 0
SL274 Sluppenvegen 14 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU