course-details-portlet

HIST1500 - Nyere historie etter ca. 1750

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i viktige sosiale, økonomiske og politiske prosesser i norsk og internasjonal historie fra ca. 1750. Et viktig mål er å se norsk, europeisk og global historie i sammenheng, samt å skape en forståelse av at historien kan betraktes fra ulike perspektiver. Tilnærmingen i emnet er bredt samfunnshistorisk, og det tar sitt utgangspunkt i opplysningstiden og de store omveltningne fra slutten av 1700-tallet. Viktige temaer som blir diskutert, er den industrielle revolusjonen, nasjonalisme i Europa, europeisk ekspansjon og imperialisme, de store krigene, omveltningene og menneskelige katastrofene i første halvdel av det 20. århundre, den politiske og økonomiske utviklingen i mellomkrigstida, den kalde krigen, transnasjonale prosjekter av typen europeisk integrasjon, avkolonialisering, kvinnefrigjøring, Midtøsten og økonomisk og kulturell globalisering. En sentral tilnærming i gjennomgangen av norsk historie i perioden, er å se hvordan viktige internasjonale tendenser og hendinger virker inn på norske forhold.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten:

 • har brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i nyere historie etter ca. 1750
 • har kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i norsk og internasjonal historie etter ca. 1750
 • har kunnskap om sammenhenger mellom norsk, europeisk og global historie

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan forklare og formidle kunnskap om sentrale endringsprosesser i nyere historie etter ca. 1750
 • kan sette seg inn i en omfattende faglitteratur og selvstendig vurdere historiefaglige tekster
 • kan diskutere historiske problemstillinger og argumentere for egne konklusjoner

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan utveksle synspunkter og har innsikt i relevante fagetiske problemstillinger og kan derfor analysere en sak fra flere sider. Kritisk tenkning er sentralt her.
 • kan formidle sentralt fagstoff som historisk innsikt, teori, problemstillinger og løsninger gjennom sin erfaring med å anvende store informasjonsmengder, og kan presentere dette både skriftlig og muntlig eller gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og gruppeøvinger. Oppgaveløsning og semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

 • Forberedende tekster
 • Felles gruppeøvinger
 • Presentasjon
 • Oppgave

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen kan arrangeres som digital eksamen, som tester ut ett bredt spenn av ferdigheter. (Eksempelvis tekstanalyse, bildeanalyse, og kildebruk). Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding og at alle obligatoriske aktiviteter er godkjente samme semester.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Se pensumliste og annet materiale (forelesningsplaner med lesetips og annen relevant informasjon) som publiseres på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HIST1250 15.0 HØST 2017
HIST1150 7.5 HØST 2017
HIST1550 15.0 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  22.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Historie
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for moderne samfunnshistorie

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 7
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 31.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 193
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU