course-details-portlet

HIST1000 - Historien i samfunnet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Historia i samfunnet er eit fellesemne for studentar innan ulike program i historiske studiar. Emnet gir ein introduksjon til korleis historie, forstått som førestellingar om fortida, vert nytta av ulike aktørar og har ulike funksjonar i samfunnet. Gjennom ulike aktivitetar, slik som gruppearbeid, ekskursjonar og forelesingar, får studentane ei brei innføring til historiebruksfeltet. Dette er eit tverrfagleg felt med stor relevans for ulike studieprogram der omgrep som til dømes fortid, minne, historiemedvit og identitet står sentralt. Eit viktig aspekt ved dette emnet er å lære å bruke teori frå dette feltet til analyse og diskusjon av konkrete døme på bruk av historie i samfunnet.

Læringsutbytte

Ein kandidat som har bestått emnet, er forventa å ha følgjande totale læringsutbytte, definert som kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Kandidaten

  • kan skilje mellom og forklare ulike former for historiebruk og korleis desse har prega og pregar samfunnet
  • har kjennskap til og forståing for sentrale omgrep, tema og typologiar knytt til historiebruksfeltet. Sentrale omgrep inkluderer fortid, historie, historiebruk/historiedidaktikk, førestilling, forteljing, historiemedvit, identitet, kollektive minne, sted og materialitet, myte og nasjon. Sentrale tema inkluderer historiebruk i identitetsdanning, nasjonsbygging, til kvardags og i kommersielle samanhengar, samt bevaring og formidling av historie institusjonar (til dømes skule, museum og arkiv). Typologiar inneberer Klas Göran Karlson og Ola Svein Stugu sine typologiar og modellar knytt til analyse av funksjonar, bruk og arenaer for historiebruk

Ferdigheiter

Kandidaten

  • kan identifisere og analysere rolla til historie i sentrale prosessar i samfunnet
  • kan anvende forklaringsmodellar, teoriar og omgrep frå historiebruksfeltet til å drøfte historiebruk i konkrete døme

Læringsformer og aktiviteter

Forelesingar, ekskursjonar, gruppeoppgåver med blogg og loggføring av læringsaktivitetar og -prosess. Skriving av logg knytt til gruppearbeid og skriving av opptil 10 oppgåver som del av gruppearbeidet er obligatoriske aktivitetar. Ved spesielle tilfeller kan fjernstudentar søke om fritak frå gruppearbeidet og i staden skrive ei lengre oppgåve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Inntil 10 oppgaver med tilhørende logg

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Sjå pensumliste som vert oppgitt ved semesterstart, samt anna materiell (planar og info) på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
EXFAC0015 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Kulturminneforvaltning
  • Arkeologi
  • Historie
  • Lærer- og lektorutdanning
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for historiske og klassiske studier

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 29.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 26
SL515 Sluppenvegen 14 6
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 6
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 5
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU