course-details-portlet

HFO1004 - Menneskets tidsalder?

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Samtiden preges av en økende bevissthet om alvorlige og raske endringer i levekårene på jorden. Dette emnet tar opp sosiale, kulturelle og politiske spørsmål knyttet til vår samtid, som forskere foreslår kan være en ny geologisk epoke: Antropocen. Hvis vi aksepterer at menneskelig aktivitet påvirker geologiske fenomeners rytmer, må vi innenfor de humanistiske fagene også stille spørsmål om hvordan vi kan forstå vår plass i verden i dag. Hva er natur? Hva er et menneske? Hvordan skal vi forstå mennesket i verden? Har mennesker forpliktelser overfor naturen og planeten? Spørsmål som disse danner bakgrunnen for dette emnet, som omhandler humanistiske perspektiver på temaer relatert til klima, miljø og natur.

Dette gir videre grunnlag for å drøfte hvordan begrepet ‘antropocen’ bidrar til nye spørsmål, nye problemstillinger og nye måter å utforske ting på i humanistiske fag. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Studenter som fullfører dette kurset vil ha kunnskap om:
- dagens debatter om miljømessige, sosiale, estetiske og etiske temaer og kontroverser.
- begrepet anthropocen, dets opprinnelse og viktige debatter relatert til begrepet.
- hvordan antropocen-konseptet har vært utgangspunkt for nye retninger innen humanioraforskning, med særlig fokus på populærkultur, naturfilosofi, teknologistudier, studier av politikk og demokrati, posthumanisme og dyreforskning.
- relevansen begrepet antropocen utenfor universitetet, i dagliglivet og i samfunnet som helhet.

Ferdigheter
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i å:
- fortolke og debattere historiske, politiske, sosiale og kulturelle aspekter ved natur- og miljøsaker.
- spore antropocen-begrepets vei gjennom forskjellige disipliner og studieområder innen humaniora.
- formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid.

Generell kompetanse
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

I første halvdel av semesteret er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger en periode med seminarundervisning, der studentene jobber med og ferdigstiller et prosjekt i grupper. Prosjektet presenteres i en siste del av semesteret.

 

Obligatoriske aktiviteter:

- Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)

- Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)

- Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave) - 80% deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer.

 

De obligatoriske aktivitetene i seminarundervisningen gjennomføres i grupper. For å kunne gå opp til eksamen kreves 80% deltakelse på seminarundervisniningen og godkjenning av obligatorisk aktivitet. Godkjent deltakelse og obligatorisk aktivitet er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

 

Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige øvinger innlevert i Blackboard, basert på emnets forelesninger og pensum(gjelder ikke studieåret 2020/21)
  • Prosjektskisse/prosjektplan (gruppeoppgave i prosjektperioden)
  • Ukentlige logger i prosjektperioden (gruppeoppgaver)
  • Presentasjon av prosjektet i siste del av semesteret (gruppeoppgave)
  • 80% deltakelse på seminarundervisningen, dvs. oppmøte på 4 av 5 seminarer

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Emneansvarlig vil i løpet av første halvdel av semesteret presentere oppgaveteksten for semesteroppgaven (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt,som en pdf-fil.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 01.11.2020

Innlevering 15.12.2020

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Utlevering 12.04.2021

Innlevering 07.06.2021

Utlevering 10:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU