course-details-portlet

HFO1003 - Mangfold og integrering: Transkulturelle dynamikker

Om emnet

Nytt fra studieåret 2019/2020

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Globale flyttestrømmer bidrar til at det norske samfunnet preges av et økende sosialt og kulturelt mangfold. Hva mangfold innebærer og hvordan vi som samfunn skal håndtere dette, er derfor fundamentale spørsmål. Integrering har i denne sammenheng ofte blitt trukket frem både som et mål og et middel. Men hva mener når vi snakker om, jobber med eller bidrar til integrering? Og hvilke forståelser av kultur og samfunn hviler ulike forståelser av integrering på? Emnet vil gi kunnskap om ulike aspekter ved mangfold og integrering som historiske og kulturelle fenomener og som transkulturelle dynamikker.

Et humanistisk perspektiv på likhet og forskjell gir grunnlag for å reise nye problemstillinger og nye måter å utforske kulturelle og samfunnsmessige forståelser. I emnet gjøres dette gjennom tematisk organiserte prosjektarbeid.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenter som gjennomfører dette emnet har kunnskaper om:

- sosiale og kulturelle konsekvenser av globale flyttestrømmer
- sentrale aspekter ved fenomenene mangfold og integrering
- hvordan humanistiske fag kan bidra til kunnskap om mangfold og integrering som kulturelle fenomen og idealer

Ferdigheter
Studenter som gjennomfører dette emnet har ferdigheter i:
- definere og bruke sentrale begreper knyttet til mangfold, integrering, kultur, norskhet, likhet, forskjell, likestilling og mangfold
- bruke teoretiske begrep og analytiske redskaper til å reflektere over utbredte forestillinger og «tatt-for-gittheter» knytter til etnisitet/nasjonalitet, kjønn, seksualitet, religion, språk og andre ulikeskapende kategoriseringer
- formulere en problemstilling over et gitt emne og besvare denne gjennom et prosjektarbeid

Generell kompetanse
Studenter som gjennomfører dette emnet har generell kompetanse i
- samarbeidslæring
- prosjektarbeid

Læringsformer og aktiviteter

De seks første ukene er undervisningen forelesningsbasert. Deretter følger seks uker seminarundervisning, der studentene jobber med et prosjekt i tverrfaglige grupper. Prosjektet presenteres avslutningsvis.

Obligatoriske aktiviteter:
Prosjektskisse/prosjektplan
Ukentlige logger i prosjektperioden
Presentasjon av prosjektet

Alle de obligatoriske aktivitetene gjennomføres i grupper. Alle aktivitetene må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektskisse/prosjektplan
  • Ukentlige logger i prosjektperioden
  • Presentasjon av prosjektet

Mer om vurdering

Individuell semesteroppgave. Oppgaven presenteres på siste forelesning (før prosjektperioden). Oppgaven leveres digitalt (i Inspera) ved semesterets slutt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KULT1101 4.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Humanistiske fag
  • Samfunnsfag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Det humanistiske fakultet

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 A

Innlevering
08.05.2020


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU