HERG202P - Aktivitet og deltakelse gjennom ergoterapi - praksisstudier

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport
Praksis 6 uker
Rapport

Faglig innhold

Praktisk anvendelse av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse fra tidligere emner i studiet

 • Erfare aktivitetsendringer hos personer
 • Kommunikasjon og samarbeid, brukerdeltagelse
 • Muntlig rapportering ved aktiv deltakelse på møter
 • Anvende elektronisk journalføringsredskap på praksisplass
 • Helsearbeiders plikter, brukers rettigheter
 • Funksjonsvurderinger av aktivitetsutføring og betingelser for aktivitet i kroppsfunksjoner og omgivelser
 • Utforme egne individuelle læringsmål
 • Resonnering i og over praksisstudier
 • Kritisk vurdering av kartleggingsmetoder
 • Informasjonsinnsamling fra brukere, brukerkunnskap
 • Samarbeidspartneres roller og funksjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om velferdsstaten, dens profesjoner og betydning for tverrprofesjonelt samarbeid
 • har relevant kunnskap fra naturvitenskapelige, medisinske, samfunnsvitenskapelige og humanistiske emner sammen med kunnskap om aktivitet og deltagelse

 

Ferdighet

Studenten

 • anvender standarder, lover og forskrifter som regulerer arbeidsplass og profesjonen inkludert helsepersonellets plikter og pasienters rettigheter
 • søker aktivt, erfarings- og vitenskaplig kunnskap for å støtte relevante valg i praksisstudiene
 • reflekterer over og vurderer egne læringsområder (personlig og faglige) og kan vurdere egen yrkesutøvelse gjennom å evaluere egne arbeidsprosesser med brukere
 • anvender gradering, forenkling og tilrettelegging av aktiviteter, både i forhold til den enkelte bruker og i gruppe
 • anvender kartlegging av aktivitetshistorie, aktivitetsuføring og funksjonsvurdering av personer i utforming av prioriterte mål og tiltaksplan i samarbeid med brukere og andre samarbeidspartnere
 • behersker å rapportere/dokumentere skriftlig og muntlig
 • anvender kunnskap fra anatomi og fysiologi og relaterer til aktivitetsutføring og deltagelse
 • anvender kunnskap fra psykologi og pedagogikk og relaterer til aktivitetsutføring og deltagelse
 • reflekterer over brukersentrering og brukerdeltagelse i samarbeid med bruker og andre samarbeidspartnere
 • anvender og presenterer informasjon forståelig og med respekt
 • anvender kunnskap om aktivitet for bevisstgjøring og motivering forå bidra til endring av brukerens holdninger og aktivitetsvaner

 

Generell kompetanse

Studenten

 • planlegger og gjennomfører ergoterapeutisk arbeid ved bruk av arbeidsmodeller i ergoterapi, med kartlegging, målformulering, planlegging og gjennomføring av tiltak og evaluering
 • forholder seg til ulike faglige standpunkt og konflikter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer 6 ukers praksisstudier. I tillegg kommer forberedelser og etterarbeid, der den terapeutiske læringsprosessen vektlegges. Studentene skriver logg underveis i praksisstudiene. I tillegg til praksisstudiene er egenstudier og veiledning sentrale arbeidsformer.

 

Obligatorisk oppmøte på praksisforberedelser. 8 timer - samt gruppemøte med veileder (2 timer). Levering av skriftlig arbeid i etterkant av praksisstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk tilstedeværelse av for- og etterarbeid

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet består av:

 • Praksisstudier
 • 2 innleveringer
 • Obligatorisk tilstedeværelse av for- og ettarbeid

 

Praksisstudier

Det er obligatorisk deltagelse i praksisstudier, jf. Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Emnet har krav om minst 90 % deltakelse. Det kan maksimalt godkjennes fravær på 10 %. Dokumentert (gyldig) fravær mellom 11 og 20 % kan etter avtale mellom praksisstedet og universitetet tas igjen med forlenget praksis. Fravær over 20 % uansett grunn, medfører at studenten må gjennomføre emnet på nytt.

 

Vurderingskriteriene for praksisstudiene er knyttet til læringsutbyttebeskrivelsene, pensum for emnet og bestemmelser i Retningslinjer for gjennomføring og vurderinig av praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap.

 

Innleveringer

Det er to innleveringer i emnet som må være vurdert til bestått for at emnet som helhet kan bli vurdert som bestått. Innleveringene er knyttet til praksisperioden og må derfor være vurdert til bestått samme semester som praksisperioden avvikles.

 

Arbeid 1: Ergoterapirapport. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 1 time veiledning. Ved ikke godkjent 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterliggere gang samme semester. Det gis ytterliggere 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

 

Arbeid 2: Refleksjon over relevant teori. Dette er et individuelt skriftlig arbeid med 1 time veiledning. Ved ikke godkjent 1.gangs innlevering vil studenten få mulighet til å levere en ytterliggere gang samme semester. Det gis ytterliggere 1 time veiledning ved andre gangs innlevering.

 

Generelt

Ved ikke-bestått resultat eller gyldig fravær er neste mulighet til å ta praksisstudier vil være ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

 

Dersom studenten får karakteren ikke bestått i praksisstudiet, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt, inkludert arbeidskrav.

 

Normalordning er at studenten har anledning til å fremstille seg for praksisvurdering to ganger. I særskilte tilfeller gis det adgang til å søke om tredje gangs gjennomføring av praksis. Hvis søknaden innvilges, må praksisperioden gjennomføres ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Praksisstudiet forutsetter grunnleggende kunnskap, ferdigheter og holdninger om aktivitetsteorier, aktivitetsanalyse, somatisk helse, motoriske ferdigheter og psykisk helse, dette innebærer at 1.studieår (HERG1001 og HERG1002), HERG2003 og HERG201P må være bestått før studenten kan starte i emnet HERG202P.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelorstudiet i ergoterapi ved NTNU i Trondheim.

Kursmateriell

Pensumliste vil foreligge på Blackboard ved studiestart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Praksis
Vår ORD Rapport
Vår ORD Rapport
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.