HERG2003 - Psykisk helse, aktivitet og deltagelse, forebygging, behandling og rehabilitering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Gruppeeksamen 25/100 ALLE
Skriftlig eksamen 25/100 40 minutter E
Klinisk/praktisk eksamen 50/100

Faglig innhold

Aktivitetsutfordringer knyttet til psykisk helse; sorg og kriser, stress og sårbarhet, angst, depresjon, mani, psykoser, personlighetsforstyrrelser, suicidalitet, selvskading, rus, spiseforstyrrelser, incest og seksuelt misbruk

 • Sosiale omgivelser og aktivitet
 • Stigmatisering
 • Psykiatriens historie
 • Læring, mestring og aktivitet
 • Motivasjon og aktivitet
 • Kommunikasjon og interaksjonsferdigheter fra MoHO (ACIS)
 • Positiv psykologi
 • Recovery (bedringsprosesser)
 • Brukermedvirkning og brukerdeltagelse
 • Barn, unge og psykisk helse
 • Eldre og psykisk helse
 • Ergoterapeutiske kartleggingsmetoder og tiltak innen psykisk helse
 • Aktivitetsanalyse
 • Bruk av aktivitet som tiltak for å fremme deltagelse
 • Bruk av gruppeaktivitet
 • Tilrettelegging av omgivelser og nettverk
 • Behandling, rehabilitering og forebygging (inkl. oppsøkende virksomhet)
 • Lovverk og aktuelle føringer for psykisk helse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • gjør rede for begrepet psykisk helse, sammenhengen mellom psykisk helse og aktivitet, samt hvordan stigmatisering påvirker oppfattelse av mennesker med psykiske utfordringer
 • gjør rede for hvordan menneskelig utvikling, kommunikasjon - og interaksjonsprosesser, mestring, motivasjon, emosjoner, læring, sosial tenkning og påvirkning, har betydning for aktivitet og psykisk helse
 • gjør rede for teori om hvordan menneskelige ressurser/styrker kan ha betydning for å bygge opp og vedlikeholde god psykisk helse, samt kjennetegn på bedringsprosesser (recovery) innen psykisk helse
 • gjør rede for hvordan aktivitetsanalyse kan brukes til å analysere og gradere aktivitetsproblem
 • gjør rede for aktivitetsproblem som kan oppstå på grunn av følgende psykiske utfordringer; sorg og kriser, stress og sårbarhet, angst, depresjon, mani, psykoser, personlighetsforstyrrelser, suicidalitet, selvskading, rus, spiseforstyrrelser, incest og seksuelle misbruk
 • gjør rede for barns og unges aktivitetsproblem som følge av egne psykiske utfordringer og/eller deres nærmiljø.
 • gjør rede for ergoterapeutiske problemløsningsprosesser og tiltak innen psykisk helse, samt bruk av aktivitet og gruppeaktivitet som tiltak i forbindelse med behandlende, rehabiliterende, og forebyggende ergoterapeutisk arbeid.
 • gjør rede for utfordringer kulturelle forskjeller kan skape både i forhold til definisjon og aksept av psykiske lidelser, samt utøvelse av ergoterapi innen psykisk helse.
 • gjør rede for plikter og rettigheter i lovverk og føringer, inkludert etiske dilemma i forbindelse med bruk av tvang

 

Ferdigheter

Studenten

 • anvender kunnskap om samspill mellom individ og omgivelser, aktivitet og deltagelse i ulike situasjonsbeskrivelser og reflekterer over faglige relevante problemstillinger
 • anvender kunnskap om empati, kommunikasjon og interaksjon for å forstå betydningen av brukermedvirkning og brukerperspektiv med utgangspunkt i brukers aktivitetshistorie og aktivitetsproblem
 • anvender kunnskap om gruppeaktivitet som metode innen psykisk helse for å planlegge, lede og gjennomføre en gruppeaktivitet
 • anvender aktivitetsanalyse til å analysere en aktivitet
 • anvender ACIS (Assessment og Communication and Interaction Skills) for å bli bevisst kommunikasjon og hvordan egen/andres aktivitet og deltagelse påvirkes

 

Generell kompetanse

 • tilegner seg teoretisk kunnskap, utvikling av yrkesspesifikke ferdigheter og personlig kompetanse, være i stand til å se sammenhengen mellom psykisk helse, aktivitet og deltagelse, samt foreslå ergoterapeutiske rehabiliterende, forbyggende og behandlende tiltak innen psykisk helse

Læringsformer og aktiviteter

Emnet inkluderer forelesninger, gruppearbeid, selvstudier, temadager/seminar og ferdighetsundervisning

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse i ferdighetsundervisning
 • Deltakelse i gruppearbeid
 • Obligatorisk tilstedeværelse i seminar

Mer om vurdering

Eksamen

Eksamen i emnet er 3-delt. Hvor hver del telles 1/3 av karakteren:

 • Del 1: Skriftlig gruppeoppgave med tildelt situasjonsbeskrivelse. Besvarelsen skal være på 3900 ord. Det gis ikke veiledning. Ved utsatt eksamen gjelder forbedring av tildelt situasjonsbeskrivelse ved ordinær eksamen.
 • Del 2: Ferdighetseksamen i gruppe med planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av gruppeaktivitet. Det gis ikke veiledning i forberedelse til eksamen. Individuell karaktersetting. Hvis en eller flere i gruppa skal gå opp til utsatt vurdering skal den enkelte gjennomføre sin opprinnelige planlagte del av gruppeaktiviteten for sensorene. Hvis hele gruppa skal opp til utsatt vurdering skal aktiviteten gjennomføres som beskrevet opprinnelig.
 • Del 3: 30 min individuell multiple choice eksamen.

 

Obligatoriske arbeidskrav

Det er flere obligatoriske arbeidskrav i emnet. Samtlige av arbeidskravene må være vurdert til godkjent for at studenten skal ha eksamensadgang.

 • Deltakelse i ferdighetsundervisning
 • Deltakelse i gruppearbeid
 • Obligatorisk tilstedeværelse i seminar

 

Det er krav om 100 % tilstedeværelse på obligatorisk ferdighetstrening og seminar. Ved fravær fra obligatorisk tilstedeværelse på mellom 20 og 40 % vil det bli gitt individuelt arbeidskrav. Det individuelle arbeidskravet knyttes til ferdighetstreningen der studenten hadde fravær. Arbeidskravet må vurderes til godkjent for at studenten skal kunne framstille seg til eksamen i emnet. Ved fravær utover 40 % vil ikke studenten kunne fremstille seg til eksamen i emnet.

 

Generelt:

Utsatt eksamen avvikles i de vurderingsdelene hvor det er studenter som enten har gyldig fravær eller resultat "ikke bestått". Det er kun studenter som har gyldig fravær eller resultat "ikke bestått" som kan gå opp til utsatt eksamen.

 

Ved ikke bestått deleksamen må den del som ikke er bestått tas om igjen. Det gis klageadgang i hver enkelt vurderingsdel. Det er ikke mulighet til å klage på karakter ved ferdighetseksamen (ikke etterprøvbar). Ved gruppeeksamen må hele gruppa klage på karakter for at klagen kan tas til behandling.

 

I gruppearbeidet skal studentene føre en felles logg for gruppemedlemmenes tilstedeværelse, samt over gruppas og den enkeltes arbeid. Denne loggen skal legges fram for veileder når denne etterspørres. Det er normalt ikke anledning til individuell innlevering på gruppeeksamen.

 • Dersom en studenten har mangelfull tilstedeværelse og/eller ikke bidratt faglig kan studenten pålegges å levere eksamen individuelt. Studenter som ikke deltar og bidrar i gruppa vil normalt ikke gis veiledning. Den pålagte individuelle eksamen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.
 • En student som har dokumentert gyldig grunn for å ikke delta i gruppearbeidet kan søke skriftlig om å levere gruppeeksamen individuelt, samt om å motta veiledning. Den individuelle eksamenen skal ha karakter av å være et selvstendig arbeid.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ergoterapi (HSGETB)

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter grunnleggende kunnskap, ferdigheter og holdninger om aktivitetsteorier, aktivitetsanalyse, somatisk helse og motoriske ferdigheter, dette forutsetter at arbeidskravene i HERG1002 må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen i HERG2003.

 

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim

Kursmateriell

Pensum vil foreligge på Blackboard ved studiestart. 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HERG2001 15.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 25/100 E 03.11.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 503 , H3 Rom 511
Høst ORD Gruppeeksamen 25/100 ALLE

Utlevering
18.10.2017

Innlevering
27.10.2017

Høst ORD Klinisk/praktisk eksamen 50/100
Vår UTS Skriftlig eksamen** 25/100 E 16.03.2018 09:00 220
Vår UTS Gruppeeksamen** 25/100 ALLE

Innlevering
06.03.2018

Vår UTS Klinisk/praktisk eksamen** 50/100
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
 • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, trenger du ikke å ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
 • ** Avvikles ikke
 • ** Avvikles ikke
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.