course-details-portlet

HELG6025 - Praksisveilederutdanning for ambulansetjenesten

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Utdanningen retter seg mot praksisveiledere/praksislærere for studenter i praksis i ambulansetjenesten på bachelor i paramedisin ved NTNU. Videreutdanningen legger til rette for at du får ferdighetstrening og grunnleggende teoretiske kunnskaper for å videreutvikle egen veilederkompetanse. Studiet er samlingsbasert og på deltid. Samlingene legger opp til et praktiserende veiledningsfellesskap med medstudenter. Emnet legger til rette for at studenten, gjennom kritisk refleksjon over individuell veiledning og gruppeveiledning, kan videreutvikle sin veilederkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om sentrale begreper, teorier og tradisjoner innen veiledning
 • kunnskap om veiledning i et mangfoldsperspektiv
 • kunnskap om veileders rolle, kommunikasjon og etikk i et veiledningsperspektiv
 • kunnskap om læring og læringsprosesser i individuell veiledning og i gruppeveiledning
 • kunnskap om gruppedynamikk og veileders rolle i gruppeveiledning
 • kunnskap om veiledning i digitale veiledningsmøter
 • kunnskap om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Studenten kan:

 • strukturere og anvende veiledning i møte med praksisveiledere/studenter både i fysiske og digitale veiledningsmøter.
 • veilede praksisveileder/studenten med fokus på læringsutbytter/mål for praksisstudier.
 • ivareta etiske aspekter i sin veiledningspraksis.
 • analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk og etisk virksomhet
 • anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og legge til rette for dette i fysiske og digitale veiledningsmøter.
 • planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i gruppe innenfor egen profesjon.
 • planlegge og gjennomføre veiledning av studenter som har utfordringer under praksisstudiet. Herunder skikkethetsvurdering.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer
 • anvender veiledningskompetansen i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte og aktiv deltakelse på samlinger
 • Skriftlig presentasjon av deg selv som veileder
 • Kort beskrivelse av veiledningssituasjon som ga inntrykk
 • Skrive refleksjonsnotat, lese to medstudenters refleksjonsnotater og videre refleksjon sammen.
 • Gruppearbeid om skikkethetsvurdering

Mer om vurdering

Eksamen er en individuell skriftlig oppgave som bygger på studentens arbeid med de obligatoriske aktivitetene. Omfang: 3000 ord. Oppgaven gjøres kjent på 3. samling, med innlevering i april.

Utsatt eksamen i august.

Obligatoriske aktiviteter:

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Obligatorisk aktivitet som omhandler skriftlig refleksjonsnotat og lese to medstudenters refleksjonsnotater avsluttes med refleksjon av hverandres refleksjoner på samling.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter og videreutdanning - Kategori E - Lavere grad - Finansiering 100% institutt (MHEVUEL100)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Kursmateriell

Nødvendig kursmateriell blir kunngjort i NTNUs læringsplattform Blackboard ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELG6023 5.0 HØST 2024
HELG6024 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU