course-details-portlet

HELG6023 - Praksisveiledning i helse- og sosialfag

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Semesteroppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet legger til rette for at studenten kan tilegne seg inngående teoretisk kunnskap og innsikt i læringsprosesser i praksisveiledning, praksisveileders funksjon og ansvar. Emnet legger til rette for at studenten gjennom kritisk refleksjon over individuell veiledning og gruppeveiledning kan videreutvikle sin veilederkompetanse

Aktuelle tema:

 • Praksisveiledning, relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter
 • Praksisveileders funksjon og ansvar
 • Rammer i veiledning
 • Praksisveileders ansvar for kommunikasjon og relasjon
 • Lærings- og veiledningsprosesser i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Strukturering av veiledningssamtaler i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Veiledningsmodeller og - metoder i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Skikkethet og skikkethetsvurdering
 • Vurdering av studenters/profesjonsutøveres kompetanse, formativ og summativ vurdering
 • Veiledning og vurdering av studenter som har utfordringer under praksisstudiene
 • Etiske aspekter som maktaspektet i veiledning, symmetri og asymmetri, avmakt og bemyndigelse
 • Mangfoldsperspektivet i praksisveiledning

Læringsutbytte

Læringsutbytter:

Læringsutbyttene beskriver sluttkompetansen kandidaten forventes å ha ved fullført videreutdanning i praksisveiledning.

Kunnskap

Praksisveileder har

• kunnskap om sentrale begreper, teorier, tradisjoner og forskning innen veiledning

• inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis

• inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

• inngående kunnskap om læring og læringsprosesser

• kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Praksisveileder kan

• planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt

• tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger

• observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier

• planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering

• kunne analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet

• anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Praksisveileder kan

• kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen

• reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis

• identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer

• anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nett- og samlingsbasert, med studentaktive læringsmetoder på samling.

 • Tilgjengelige digitale læringsressurser
 • Klasseromsundervisning/forelesninger
 • Selvstudium
 • Digitale og /eller fysiske samarbeidsmøter i grupper
 • Skriftlige arbeider - individuelt og/eller i gruppe
 • Gruppearbeid og ferdighetstrening. Under samlingene vektlegges ferdighetstrening med veiledning på veiledning og refleksjon. Hjelpemidler til samlæring vil være bruk av lyd-/videoopptak av veiledningssekvenser.
 • Medstudentrespons, skriftlig og/eller muntlig

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1 Skriftlig og muntlig presentasjon av deg selv som praksisveileder
 • Arbeidskrav 2 Refleksjonsnotat hvor studenten skal planlegge en veiledningssituasjon
 • Arbeidskrav 3 Ferdighetstrening i veiledning med videoopptak - med refleksjonsnotat
 • Arbeidskrav 4 Skriftlig arbeid om skikkethetsvurdering

Mer om vurdering

Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse i ferdighetstrening ved samlinger.

Fire skriftlige arbeidskrav:

 • Skriftlig og muntlig presentasjon av deg selv som praksisveileder
 • Refleksjonsnotat hvor studenten skal planlegge en veiledningssituasjon.
 • Ferdighetstrening i veiledning med videoopptak. Refleksjonsnotat som bygger på ferdighetstreningen.
 • Skriftlig arbeid om skikkethetsvurdering

Arbeidskravenes rekkefølge kan variere fra studiested til studiested. Arbeidskravene må være vurdert til godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Ved «Ikke bestått» semesteroppgave (eksamensform) kan tidligere innleverte besvarelse forbedres en gang. Ved tredje gangs forsøk må ny besvarelse leveres.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet krever bachelor innen helse- og sosialfag.

Kursmateriell

Relevant informasjon om emnet gjøres kjent for studentene via digital læringsplattform.

Nettbasert undervisningsmateriell gjøres tilgjengelig via digital læringsplattform.

Oversikt over anbefalte læremidler foreligger ved oppstart av studiet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELG6020 5.0 HØST 2023
HELG6021 5.0 HØST 2023
HELG6024 10.0 HØST 2023
HELT6024 10.0 HØST 2023
HELA6026 10.0 HØST 2023
HELA6024 10.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Semesteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Semesteroppgave 100/100

Utlevering
02.01.2024

Innlevering
15.01.2024


12:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU