course-details-portlet

HELA6024 - Praksisveiledning i helse- og sosialfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet legger til rette for at studenten kan tilegne seg inngående teoretisk kunnskap og innsikt i læringsprosesser i praksisveiledning, praksisveileders funksjon og ansvar. Emnet legger til rette for at studenten gjennom kritisk refleksjon over individuell veiledning og gruppeveiledning kan videreutvikle sin veilederkompetanse

Aktuelle tema:

 • Praksisveiledning, relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter
 • Praksisveileders funksjon og ansvar
 • Rammer i veiledning
 • Praksisveileders ansvar for kommunikasjon og relasjon
 • Lærings- og veiledningsprosesser i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Strukturering av veiledningssamtaler i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Veiledningsmodeller og - metoder i individuell veiledning/gruppeveiledning
 • Skikkethet og skikkethetsvurdering
 • Vurdering av studenters/profesjonsutøveres kompetanse, formativ og summativ vurdering
 • Veiledning og vurdering av studenter som har utfordringer under praksisstudiene
 • Etiske aspekter som maktaspektet i veiledning, symmetri og asymmetri, avmakt og bemyndigelse
 • Mangfoldsperspektivet i praksisveiledning

Læringsutbytte

Læringsutbytter:

Læringsutbyttene beskriver sluttkompetansen kandidaten forventes å ha ved fullført videreutdanning i praksisveiledning.

Kunnskap

Praksisveileder har

• kunnskap om sentrale begreper, teorier, tradisjoner og forskning innen veiledning

• inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et mangfoldsperspektiv og i en faglig og tverrprofesjonell yrkespraksis

• inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv

• inngående kunnskap om læring og læringsprosesser

• kunnskap om relevante lover, forskrifter og gjeldende styringsdokumenter, inkludert forskrift om skikkethetsvurdering

Ferdigheter

Praksisveileder kan

• planlegge og gjennomføre veiledning individuelt og i grupper både innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt

• tilrettelegge veiledning og læringsaktiviteter i samsvar med praksisperiodens læringsutbyttebeskrivelser og arbeidskrav, og tilpasset studentens læreforutsetninger

• observere praksissituasjoner og gi læringsfremmende tilbakemelding i tråd med mål for praksisstudier

• planlegge og gjennomføre vurdering av måloppnåelse og vurderingssamtale, samt foreta løpende skikkethetsvurdering

• kunne analysere og kritisk reflektere over veiledning som pedagogisk virksomhet

• anvende ulike veiledningsmodeller og -metoder, studentaktive læringsformer og veiledningsteknologi

Generell kompetanse

Praksisveileder kan

• kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen

• reflektere over egen atferd og kommunikasjon og begrunne egen veiledningspraksis

• identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemma i veiledning, og drøfte valg av handlingsalternativer

• anvende kunnskaper og ferdigheter i konflikthåndtering og vanskelige samtaler

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er nett- og samlingsbasert, med studentaktive læringsmetoder på samling.

 • Tilgjengelige digitale læringsressurser
 • Klasseromsundervisning/forelesninger
 • Selvstudium
 • Digitale og /eller fysiske samarbeidsmøter i grupper
 • Skriftlige arbeider - individuelt og/eller i gruppe
 • Gruppearbeid og ferdighetstrening. Under samlingene vektlegges ferdighetstrening med veiledning på veiledning og refleksjon. Hjelpemidler til samlæring vil være bruk av lyd-/videoopptak av veiledningssekvenser.
 • Medstudentrespons, skriftlig og/eller muntlig

Emnet gjennomføres med forbehold om nok påmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Arbeidskrav 1 Skriftlig og muntlig presentasjon av deg selv som praksisveileder
 • Arbeidskrav 2 Refleksjonsnotat hvor studenten skal planlegge en veiledningssituasjon
 • Arbeidskrav 3 Ferdighetstrening med videoopptak og refleksjonsnotat
 • Arbeidskrav 4 Skriftlig arbeid om skikkethetsvurdering
 • Obligatorisk oppmøte på samlinger-minimum 80 %

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet:

 • Obligatorisk oppmøte og aktiv deltakelse i ferdighetstrening ved samlinger (minimum 80%).
 • Fire skriftlige arbeidskrav
  • Skriftlig og muntlig presentasjon av deg selv som praksisveileder
  • Refleksjonsnotat hvor studenten skal planlegge en veiledningssituasjon.
  • Ferdighetstrening i veiledning med videoopptak. Refleksjonsnotat som bygger på ferdighetstreningen.
  • Skriftlig arbeid om skikkethetsvurdering

De obligatoriske arbeidskravene må være godkjent før oppgaven kan leveres til vurdering.

Emnets vurderingsordning er en oppgave som vurderes til bestått/ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
MH - Etter- og videreutdanning Kategori E - Høyere grad - Finansiering 100% (MHEVUEH0)
Medisin - videreutdanning (MDEVU)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad i sykepleie.

Kursmateriell

Kunngjøres ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HELG6024 10.0 HØST 2023
HELT6024 10.0 HØST 2023
HELA6026 10.0 HØST 2023
HELT6023 10.0 HØST 2023
HELG6023 10.0 HØST 2023
HELA6023 10.0 HØST 2023
MDV6021 10.0 HØST 2023
HELA6000 5.0 HØST 2023
HELT6021 5.0 HØST 2023
HELG6021 5.0 HØST 2023
HELA6021 5.0 HØST 2023
HELT6020 5.0 HØST 2023
HELG6020 5.0 HØST 2023
HELA6020 5.0 HØST 2023
MDV6028 10.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU