course-details-portlet

HBIOT2025 - Medisinsk laboratorieteknologi: kvalitetsikring, metodevalidering og statistikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Følgende tema vil bli presentert i forelesninger, som veiledning i laboratoriekurs og gruppe samarbeid: Kvalitetsforbedrende og bærekraftige arbeidsprosesser, kvalitetssikring av laboratorievirksomhet, kontrollregler, metodevalidering, prosedyrer, revisjon, referanseområder, statistisk testing og bruk av statistikkfunksjoner og verktøy i Excel.

Sentrale teorier/perspektiver innen humaniora og samfunnsfag med hovedfokus på bærekraft og verdigrunnlaget innen helsetjenesten.

Læringsutbytte

Studenten har etter endt kurs kunnskaper om og kan utføre følgende :

 • Kjenner til kvalitetsforbedrende og bærekraftige arbeidsprosesser.
 • Kjenner til hvordan kvalitetsikre laboratoriedrift gjennom sertifiseringssystemer og akkrediteringsordninger.
 • Kjenne til IVDR og risikovurderinger av laboratoriedrift.
 • Har kunnskap om, og kan reflektere over bruken av, kvalitetsstyringssystemer for å sikre pålitelige analysesvar i medisinske laboratorier.
 • Kjenner til hvordan prosedyrer utarbeides og revideres i akkrediterte medisinske laboratorier.
 • Kan vurdere oppnådde analyseresultater ut fra gjeldende kvalitetskrav.
 • Har kunnskap om prinsippene bak etablering av referanseområder- anvende statistisk testing egnet for medisinske laboratorier - kunne ta i bruk Excel til å utføre statistisk testing.
 • Kan planlegge og utføre metodevalidering, og vurdere en metode ut fra gitte kvalitetskrav.
 • Kan ta faglige valg som fremmer bærekraft og HMS, tilstrebe å velge materialer, utstyr og prosedyrer som reduserer ressursbruken uten å kompromittere kvaliteten.
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte bioingeniørfaglige arbeidsoppgaver som strekker seg over tid.
 • Kan dokumentere og formidle bioingeniørfaglig kunnskap gjennom muntlig og skriftlig presentasjon.
 • Kan reflektere kritisk over egen faglig utøvelse og ulike verdi- og menneskesyn, tilegne seg ny kunnskap, søke og ta imot veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Påregenet arbeidsbelastning i emnet er estimert til 200 timer. Bestående av forelesninger (30t), interne praksisstudier (20t), øvingstimer i statistikk (8t) og selv studier (142t). Det vil bli obligatoriske skriftlige og muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratoriekurs i metodevalidering
 • Laboratoriekurs i kvalitetsrevisjon
 • Øvinger i statistikk

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen vurderes med bokstavkarakter. Den praktiske gjennomføring av 2 obligatoriske laboratoriekurs må være godkjent. 4 skriftlige øvinger i statistikk og alle skriftlige og muntlige arbeider må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen i emnet. Spesifisering av tillatte hjelpemidler på eksamen: Godkjente kalkulatorer: HP30S, Citizen SR270, Citizen SR270X, Casio fx-82/83ES, Casio fx-82ES PLUS, MATH MI-633 DOT MATRIX DISPLAY, Texas BAII Plus, Casio fx-82-MS, Aurora Scientific Calculator fc582, Texas TI30XIIB/S og Casio fx-82 EX.

Ny/utsatt eksamen: August. Ved ny/utsatt eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. Eksamen i HBIOT1010, Medisinsk laboratorieteknologi-Innføring i bioingeniørfag, må være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:

Bolann B.J. og Åsberg A. " Riktige svar på biokjemiske analyser", 2020.

Burtis,C.A. Ashwood, E.R.: Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry, (Saunders), siste utgave.

Løvås G ,"statistikk for universitet og høgskoler",siste utgave.

Utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2004 1.5 HØST 2021
HBIOA2005 2.0 HØST 2021
HBIO1003 2.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU