course-details-portlet

HBIOT2024 - Medisinsk laboratorieteknologi - Histologiske- og immunologiske teknikker og cytologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Introduksjon av fagspesialiteten cellulær patologi med fokus på grunnleggende teknikker i teori og praksis: celle- og vevspreparering for lysmikroskopi, vevsprosessering og mikrotomi, fargeteori, fargemetoder og normal cervixcytologi. Emnet inneholder også en tverrfaglig tilnærming til immunologiske teknikker: grunnleggende teori og praksis, anvendelse av antistoffer som analyseverktøy, sentrale metoder som benyttes i analyser av ulike biologiske prøvematerialer (væsker, celler og vev). Feilsøking og kvalitetsvurdering av arbeidsprosesser og resultater vil bli vektlagt.

Læringsutbytte

Studenten kan:

 • Beskrive bioingeniørens kjernekompetanse, ansvar og oppgaver i patologilaboratorier.
 • Forklare og anvende faglig terminologi for å beskrive prosessene for tillaging av stoffblandinger eller fortynninger.
 • Beskrive vernetiltak som skal sørge for helse, miljø og sikkerhet (HMS) og forsvarlig arbeid med biologisk faktorer og kjemikalier.
 • Beskrive prosessene for preparering av celle- og vevspreparater til lysmikroskopi.
 • Beskrive prinsipper og lage prinsippskisser for immunologiske metoder.
 • Beskrive teoretiske prinsipper for deteksjon- og målemetodene.
 • Foreslå mulige årsaker som kan påvirke kvaliteten av resultat og forklar hvorfor (sentrale teoretiske prinsipper, utførelse, resultater).
 • Beskrive morfologi og gjenkjenne cytologiske bilder av cervixpreparater ved normale tilstander.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. 6 laboratoriekurs, inkludert skriftlige og muntlige oppgaver. Laboratorieundervisningen inngår i utdanningens obligatoriske praksisstudier, intern praksis. Laboratorieoppgavene utføres gruppevis eller individuelt. Dokumentasjon av praktiske oppgaver, arbeidsprosesser og resultater skal føres i en individuell logg. Ettermiddagsundervisning kan forekomme. Forventet antall arbeidstimer totalt: 180 timer. Forelesninger: 28 timer. Laboratorieøvelser: 42 timer. Egeninnsats: 130 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratoriekurs med arbeidskrav arbeidskrav

Mer om vurdering

Laboratoriekursene og arbeidskrav må være godkjent.

Hjelpemidler på eksamen: Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler tillatt. Bestemt, enkel kalkulator tillatt.

Ny/utsatt eksamen: August, ved ny(utsatt) eksamen kan vurderingsformen endres til muntlig.Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i bioingeniørfag, NTNU, Trondheim. I tillegg må eksamen i HBIOT1010, Medisinsk laboratorieteknologi- Innføring i Bioingeniørfag, være bestått for å kunne starte med dette emnet.

Kursmateriell

Cook, D.J: Cellular Pathology, an Introduction to Techniques and Applications

Mecsei, R.: Clinical Cytology, compendium

Forelesninger, laboratoriekurshefter og skriftlig kursmateriale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HBIO2006 6.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bioingeniør

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 15.05.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU