course-details-portlet

HBIOA3004 - Laboratoriemedisin - Patologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Dette emnet bygger på grunneleggende sjukdomslære og hva som skjer av endringer i celler og vev ved sjukdom. Kunnskap knytta til laboratorieteknikker for å påvise forandringer og sjukdom.

Grunnleggende teknikker for celle og vevspreparering for lysmikroskopi: generell fargeteori, teori og praktisk histologisk farging, snitting og mikroskopering av cytologi

Læringsutbytte

Kunnskap - studenten;

 • Tilegne seg kunnskap om kroppens normale prosesser og prosesser som gjenspeiler sykdom i kroppens organer.
 • Kan beskrive bioingeniørens kjernekompetanse, ansvar og oppgaver i patologilaboratoriet.
 • Kan gjøre rede for metoder, laboratorieutstyr og oppgaver som er bioingeniørfaglige innen histologi, cytologi og immunhistokjemi/molekylærpatologi
 • Kan beskrive hvordan de analytiske, pre- og postanalytiske forhold som kan påvirke analysesvar, samt forklare sentrale definisjoner og anvende faglig terminologi
 • Kan gjøre rede for pasientprøvens gang gjennom laboratoriet fra rekvirering av prøven fram til prøvesvar blir sendt ut.
 • Kjenner til hvordan celler og vevsstruktur analyseres som et ledd i diagnostikk, oppfølging og behandling av sykdom i kroppens organ.
 • Kan beskriver morfologi og gjenkjenne cytologiske bilder av cervixpreparater ved normal tilstand.
 • Kan forklare interne kvalitetskontroller.
 • Kjenner til forsknings- og utviklings- arbeid innenfor fagområdet.
 • Kjenner til at en bærekraftig utvikling bygger på forståelsen av sammenhengen mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.
 • Utviklet kompetanse som gjør dem i stand til å ta ansvarlige valg, handle etisk og miljøbevisst.
 • kunnskap om avfallshåndtering med hensyn til bærekraft og miljø

Ferdigheter - studenten:

 • Kan anvende under veiledning analyseinstrumenter og laboratorieutstyr som brukes innen fagområdet.
 • Kan arbeide strukturert og nøyaktig, etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer.
 • Kan vurdere prøveresultat, de ulike metoders muligheter og evt begrensninger og feilkilder.
 • Kan vurdere et prøvesvars medisinske sannsynlighet, dvs analysekvalitet i forhold til medisinsk/klinisk problemstilling
 • Kan avfallshåndtering av biologisk materiale og kjemikalier, samt gjenbruk der det er mulig.

Kompetanse - studenten:

 • Skal kunne å ta imot og søke veiledning, og reflektere over egne ferdigheter og kompetanse.
 • Skal kunne jobbe individuelt og i gruppe.
 • Skal kunne formidle, dokumentere og tilegne seg bioingeniørfaglig kunnskap og terminologi både gjennom muntlig og skriftlig arbeid/presentasjon på norsk.
 • Har forståelse for de ferdigheter som trengs i prøvebehandling, innsikt i screeningsprosedyrer, diagnostiske kriterier og kvalitetssikringstiltak.
 • Utvikler evne til faglig helhetstenkning på tvers av hovedemnener, og kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning med praktisk -teoretisk oppgaver

Digitale ressurser

Emnet har en forventet arbeidsmengde på ca. 200 timer, der organiserte læringsaktiviteter utgjør: forelesinger ca. 22 t, og 40 t laboratorieøvelser (intern praksis). Obligatorisk oppmøte ved alle laboratorieøvinger, og alle rapporter skal være godkjent.

Obligatoriske aktiviteter

 • Laboratoriekurs
 • Passeringstest

Mer om vurdering

Laboratoriekurset og rapporter må være godkjent for å ta skriftlig eksamen. Passeringstest må være godkjent/passert før skriftlig eksamen.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 3 semester.

Ny og utsatt eksamen kan endres til muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bioingeniørfag (BBIOING)

Forkunnskapskrav

Bestått eksamen i HBIOA1001/HBIOA1008 og HBIOA1009.

Godkjent obligatorisk arbeid i HBIOA1006, HBIOA2005 og HBIOA2001.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BI302511 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Bioingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologiske fag Ålesund

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 30.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G331 Gnisten/Fagskolen 26
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU