course-details-portlet

HAV6003 - Digitale løsninger for drift og vedlikehold av offshore vindparker

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

Prinsipper for operativ styring av en vindpark med hensyn på å utnytte mest mulig av vindenergien samtidig som belastningen på utstyr holdes så lavt som mulig. Tilstandsovervåking og degraderingsmodellering er viktige element av prediktivt vedlikehold, og disse vil bli gjennomgått og satt inn i et rammeverk for vedlikeholdsoptimalisering. For å synkronisere drift og vedlikehold er det behov for sanntidsmodeller, eller såkalte digitale tvillinger. Kursdeltagerne får innsikt i ulike kapabiliteter ved digitale tvillinger, og hva som i så måte kreves for å se drift og vedlikehold under ett. Eksempler med realistiske data vil bli presentert.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har grunnleggende innsikt i det teoretiske grunnlaget og praktiske anvendelser av prinsipper for drift og vedlikehold av vindparker. Kunnskapen skal danne grunnlag for å ta i bruk og utvikle digitale løsninger. Det teoretiske grunnlaget skal utgjøre en basis for utvikling av nye modeller og metoder hvor standardmetoder ikke er hensiktsmessige.

Ferdigheter:

Studenten

  • kan gjenkjenne en del standardsituasjoner for slik drift og vedlikehold av vindparker
  • kan utvikle gode resonnementer for mer kompliserte situasjoner
  • kan løse konkrete problemer ved bruk av digitale verktøy.

Generell kompetanse:

Studenten forstår drift og vedlikehold og bruk av digitale løsninger som et viktig element ved utvikling av havvind.

Kursdeltagerne skal både kunne analysere data og programmere enkle modeller som kan representere digitale tvillinger for å forstå hvordan digitale løsninger for drift og vedlikehold kan realiseres.

Læringsformer og aktiviteter

Digitale forelesninger som presenterer teori og gir eksempel på innhold og funksjonalitet av digitale tvillinger. En fysisk samling med varighet to dager i Trondheim. Regneoppgaver med løsningsforslag som også inneholder elementer av programmering.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen som fordrer bruk av digitale hjelpemidler gjennom bruk av systemet INSPERA. Vektes 100 av 100. Hjelpemidler: A. Vurderingsform kan bli endret til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVD0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Emnet HAV6000

Kursmateriell

A separate eLearning system constitutes the syllabus.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  4.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
  • Offshoreteknologi - Drift og vedlikehold
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU