HAUD3121 - Audiologi klinisk fordypning 2

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praksis 40/100
Mappevurdering 60/100 ALLE

Faglig innhold

Faglig innhold vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

 

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende fordypet kunnskap i audiologi i aktuell fagprofil

 

Generell kompetanse

 • Studenten kan utøve kunnskapsbasert praksis med respekt for kompleksiteten i fagområdet
 • Studenten har forståelse for å se brukers behov/problemer i et større perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Studiegjennomføres på eksternt studiested.

Informasjon sted, læringsformer og aktiviteter vil foreligge på Blackboard og i egen fagspesifikk beskrivelse.

 

Følgende moduler finnes ved audiografutdanningen, under forutsetning om at de gjennomføres i dette studieåret:

 • Klinikk: APD (Auditive prosesseringsvansker)
 • Klinikk: arbeidsrelatert rehabilitering
 • Klinikk: audiograf i kommunen
 • Klinikk: CI (Cochleære implantanter)
 • Klinikk: høreapparat barn (0-6)
 • Klinikk: hørselshjelpemidler
 • Klinikk: høreapparat
 • Klinikk: pedagogisk audiologi i barnehage og skole
 • Klinikk: pedagogisk audiologi videregående skole
 • Klinikk: store hørselstap og tinnitus
 • Klinikk: utredning
 • Klinikk: utredning og rehabilitering ved kombinerte sansetap

Obligatoriske aktiviteter

 • Faglig presentasjon

Mer om vurdering

Vurdering i emnet er todelt:

 • Prosessvurdering på ekstern praksissted, som vektes 40 % av samlet karakter
 • Hjemmeeksamen, som vektes 60 % av samlet karakter

 

Prosessvurderingskriterier:

 • Faglig refleksjon og diskusjon på studiested
 • Faglig presentasjon/ framlegg
 • Møte med pasient/ brukere/personale
 • Deltagelse (engasjement, initiativ, samarbeidsevne)

 

Hjemmeeksamen:

 • Eksamensoppgaven gjøres kjent ved emnestart

 

Fordypningsområdet spesifiseres på vitnemålet.

 

Utsatt hjemmeeksamen avvikles for studenter med gyldig fravær eller resultat "Ikke bestått". Det avvikles ikke utsatt prosessvurdering.

Alle vurderingsdeler må vurderes til bestått for at eksamenen som helhet vurderes til bestått. Ved ikke bestått/forbedring av hjemmeeksamen er det kun nødvendig å forbedre denne vurderingsdelen. Det er klageadgang på vurderingen av den skriftlige hjemmeeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Audiologi (audiograf) (HSGAUB)

Forkunnskapskrav

Alle studieemner i bachelorutdanningens to første år må være bestått, dvs. HAUD1001, HAUD2001, HAUD201P og HAUD101P. Alternativt må tidligere 2- årig audiografutdanning være fullført og bestått.

Kursmateriell

Kursmateriell vil foreligge på Blackboard

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praksis 40/100
Høst ORD Mappevurdering 60/100 ALLE

Utlevering
22.11.2017

Innlevering
29.11.2017

Vår UTS Mappevurdering 60/100 ALLE

Innlevering
17.01.2018

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.