course-details-portlet

GEOM2510 - Stikking

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Faglig innhold

Stikking handler om å gå fra prosjekterte, planlagte posisjoner og høyder til posisjoner og høyder ute i terrenget.

Med dagens moderne landmålingsutstyr og økende grad av modellering under prosjektering, er den digitale arbeidsflyten og generell digital kompetanse viktig for stikningsingeniørene.

Hovedtemaer i emnet:

 • Etablering av stikningsgrunnlag med ulike metoder (planlegging, måling, beregning/ analyse, rapport)
 • Datum, projeksjoner og høydegrunnlag
 • Bruk av landmålingsprogrammer
 • Forståelse av toleransekrav i kontrakter
 • Tegningsforståelse
 • Aksestikking, vegstikking og as-built med totalstasjon/GNSS
 • Digital dataflyt
 • BIM/modellbaserte prosjekter
 • Maskinstyring
 • Standarder, normaler og håndbøker for veg og bane
 • Rapportskriving

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter fullført emne, skal kandidaten kunne:

 • Beskrive og anvende kunnskap om aktuelle stikningsoppgaver, stikningsutstyr, stiknings- og kontrollmetoder basert på kombinasjon av teori og praktiske prosjektoppgaver
 • Beskrive og anvende kunnskap om praktisk etablering av fastmerkenett for bruk i typiske stikningsoppgaver innen bygg og anlegg
 • Beskrive sentrale begreper, prinsipper, prosedyrer og metoder som brukes i stikking
 • Beskrive og vurdere muligheter og utfordringer for digital dataflyt
 • Beskrive og anvende teori knyttet til bruk av analyseverktøy i til å utarbeide grunnlagsnett for landmålearbeider, fakta, begreper, prinsipper, prosedyrer innenfor fag, fagområder og/eller yrker.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne, skal kandidaten kunne:

 • Gjennomføre og demonstere praktiske ferdigheter med stikningsutstyr og tilhørende programvare
 • Utarbeide stikningsgrunnlag, samt kontrollere dette
 • Planlegge og gjennomføre oppdatering av høydegrunnnlag for terrengmodeller gjennom bruk av landmålingsinstrumenter
 • Prosjektere en enkel vei og stikke denne ut og dokumentere utsettingens kvalitet

Generell kompetanse:

 • Evne til selvstendig og i samarbeid med andre å planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsrelaterte oppmålingsprosjekter hvor behov for etablering av fastmerkegrunnlag, etablering av terrengmodell og transformasjoner kan inngå
 • Ha generell kompetanse i stikking av punkter, linjer og kurver og utførelse av som bygget dokumentasjon
 • Ha oversikt i gjeldende føringer innen standarder og lover knyttet til stikking
 • Grunnleggende kompetanse i tegningstolkning

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Praktiske øvinger med landmålingsutstyr
 • Prosjektarbeid
 • Veiledning

Obligatoriske arbeidskrav

 • Emnet har obligatoriske arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU Gjøvik. Tidsplan blir presentert ved start av semester.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurderingen består av 4 skriftlige rapporter som gis én helhetlig karakter (A - F), som utgjør 100% av vurderingsgrunnlaget i emnet. 2 individuelle og 2 gruppeoppgaver.

Alle 4 prosjektoppgaver må bestås for å bestå emnet. Ved ikke bestått eller sykefravær med legeerklæring kan prosjektoppgaver leveres på nytt påfølgende semester etter avtale med emneansvarlig.

Tidsfrister for å få tilbakemelding fra emneansvarlig per mappeoppgave gis ved starten av semesteret - disse fristene blir spredd utover i semesteret. Alle 4 mappeoppgaver leveres så for sensur på slutten av semesteret. Denne innleveringen gjøres individuelt i Inspera, alle 4 mappeoppgaver må leveres av hver kandidat.

Det blir gitt veiledning undervegs i semesteret i form av praktisk veiledning (instrumenter og programvare) og hjelp med beregninger og rapportoppsett.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

 • GEOM1130 - Introdusjon til geomatikk
 • GEOM1210 - Landmålingsberegninger
 • GEOM1320 - Anvendt landmåling

Kursmateriell

Litteratur oppgis ved starten av semesteret.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU