course-details-portlet

GEOM2410 - Grunnlagsnett

Om emnet

Nytt fra studieåret 2024/2025

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 60/100 30 minutter
Mappe/sammensatt vurdering 40/100

Faglig innhold

 • Feilteori og feilforplantingsloven
 • Vekting av observasjoner
 • Minste kvadraters metode, matematisk grunnlag
 • Utjevningsberegning ved minste kvadraters metode (elementmetoden)
 • Utvikling av feilligninger fra observasjoner utført med presisjonsnivellement, vinkel og avstandsobservasjoner med totalstasjon
 • Utjevning av nivellementsnett (matlab/python)
 • Utjevning av frioppstilling (matlab/python)
 • Utjevning av grunnlagsnett (programvare)
 • Teori bak grovfeilsøk, grunnlagstest, indre pålitelighet, ytre pålitelighet og norske fagstandarder
 • Analyse av grunnlagsnett (programvare)
 • Utjevning av transformasjoner (matlab/python)

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap til å kunne:

 • Forstå og gjengi grunnprinsipper om utjevning og analyse av forskjellige typer landmålingsobservasjoner (nivellering, totalstasjon, GNSS) ved bruk av minste kvadraters metode.
 • Digitalisering av utjevning: kunne bruke de mest benyttede, nasjonale og internasjonale kommersielle landmålingsprogramvarer til å løse praktiske oppgaver knyttet til utjevning og analyse basert på nivellements-, totalstasjons- og GNSS-målinger.
 • Gjøre rede for aktuelle fagstandarder og kunne utarbeide dokumentasjon i henhold til disse generell kompetanse.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne bruke landmålingsteknikker til å selvstendig planlegge, måle og beregne et grunnlagsnett slik at det tilfredsstiller på forhånd gitte kriterier i form av en bransjestandard.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Veiledning
 • Emnet har arbeidskrav som må gjennomføres på campus NTNU i Gjøvik. Tidspunkt for gjennomføring gis ved semesterstart.

Kurset kan bli gitt som ledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Mer om vurdering

Utsatt muntlig eksamen i august. Ved ikke bestått, må oppgaveløsning tas på nytt ved neste gjennomføring av emnet. Mappen består av oppgaveløsning: 4 oppgaver. Noen av oppgavene leveres i grupper, mens andre leveres individuelt. Alle oppgavene må bestås. Karaktersettingen baseres på en helhetsvurdering av de innleverte oppgavene, som til sammen teller 40% av emnekarakteren. Oppgaver som underkjennes vil, etter søknad til emneansvarlig, kunne gis én utsatt innleveringsfrist. Klage på karakter på oppgaveløsningen vil kun gjelde deleksamenen på 40%

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikk - Ingeniørfag (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

 • GEOM1130 Geomatikk
 • GEOM1210 Landmålingsberegninger

Kursmateriell

 • Handout materials (Blackboard)

There is no obligatory textbook. Suggested reading list:

 • Charles D. Ghilanic (2017): Adjustment Computations, 6th Edition, Wiley, (ISBN:ISBN: 9781119385981)
 • Instrument and software manuals (regularly updated on the relevant website or in the intranet)

Material in Norwegian (non-Norwegian-speaking students will get help in translation from the course coordinator):

 • Inge Revhaug (1993). Feillære og utjevningsreging. Landbruksbokhandelen (ISBN 82-557-0386-1)
 • George Preiss (2010): Landmålingsnøyaktighet og -analyse
 • Skogseth, T. (2014). Grunnleggende landmåling. Oslo: Universitetsforlaget (ISBN: 978-82-05-44934-3).
 • Kartverket (2005): Geodatastandarden (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009): Grunnlagsnettstandarden (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009): Satellittbasert posisjonsbestemmelse (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2011): Stedfesting av matrikkelenhets- og råderettsgrenser (oppdateres ved www.kartverket.no)
 • Kartverket (2009): Koordinatbasert referansesystem (oppdateres ved www.kartverket.no)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU