course-details-portlet

GEOM2220 - Geografisk datafangst

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

- Tilgjengelige datasett (geonorge)
- Standarder og produktspesifikasjoner
- Elektromagnetisk stråling
- Digitale bilder og bildetolkning,
- Fotogrammetri, kartkonstruksjon, kvalitet, kontroll, feilkilder
- Ortofoto, produksjon, anvendelse, kvalitet, kontroll, feilkilder
- Lidar, produksjon, anvendelse, analyse, kvalitet, kontroll, feilkilder
- Satellittbilder, jordobservasjonssatellitter, teknologi og anvendelser, klassifisering av multipsektrale bilder
- Fjernstyrte luftfartøy, anvendelse, kvalitet, kontroll, feilkilder

Læringsutbytte

Kunnskap:
-gjøre rede for grunnprinsippene for landkartlegging basert på optiske bilder og laserskanning
-beskrive kvalitet, tilgjengelighet og bruksområder for geografiske data fra optiske bilder og laserskanning

Ferdigheter:
-gjennomføre en manuell tolking av et ortofoto eller et multispektralt satellittbilde
-gjennomføre en automatisk eller halv-automatisk klassifisering av et multispektralt satellittbilde sammen med eventuelle tilleggsdata
-gjennomføre en analyse av kvalitet i en areal klassifisering
-gjennomføre en analyse og tolkning et LIDAR datasett (punktsky)

Generell kompetanse:
-presis skriftlig formidling av fagstoff
-reflektere over nødvendig kunnskapsgrunnlag for å bestille og anvende geografiske data

Læringsformer og aktiviteter

- Forelesninger
- Obligatoriske arbeidskrav
- Prosjektarbeid
- Veildning

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august
Tidligere godkjente obligatorisk arbeidskrav kan godkjennes av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 14.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU