course-details-portlet

GEOM1310 - Modellering og bruk av nasjonale geodata

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten et teoretisk og praktisk grunnlag for å bidra til å bruke den norske infrastrukturen for geografisk informasjon i sitt arbeid som geomatiker. De ulike delene er:
- Introduksjon til den norske infrastrukturen for geografisk informasjon, inkl det tekniske rammeverket der SOSI-metoden er sentral
- Prinsipper for konseptuell modellering av geografisk informasjon med hovedvekt på modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language). Modellering med EXPRESS/IFC (for bygningsinformasjon) og prosessmodellering med BPMN (Business Prosess Modelling Notation) vil bli summarisk vist.
- Modelldrevet arkitektur slik den brukes i SOSI.
- Spesifikasjon av geografiske data etter SOSI-metoden
- Relevante formater for geographical information, med vekt på SOSI-formatet og XML/GML (Geography Markup Language)
- Kvalitet og egnethet for geografiske informasjon
- Oversikt over og utnytting av innholdet i den norske nasjonale portalen for geografisk informasjon (geonorge.no)

Emnet skal også gi en oversikt over relevante internasjonale og nasjonale standarder.

Læringsutbytte

KUNNSKAP:
Etter avsluttet emne skal studenten
- kunne gjøre rede for hovedprinsippene for den norske infrastrukturen for geografisk informasjon
- kunne beskrive prinsippene for konseptuell modellering av geografisk informasjon med UML
- kjenne til hovedprinsippene som brukes for modellering av bygningsinformasjon med EXPRESS/IFC
- kjenne til hovedprinsippene for prosessmodellering med BPMN
- gjøre rede for relevante nasjonale og internasjonale standarder for geografisk informasjon
- kjenne de viktigste utvekslingsformatene som brukes for geografisk informasjon
- kunne gjøre rede for hvordan MDA-prinsippene (Modelldrevet Arkitektur) utnyttes for å bruke konseptuelle modeller til å etablere datasett.
- beskrive kvalitet, valideringsmetoder, bruksområder og tilgjengelighet for geografisk informasjon


FERDIGHETER
Etter avsluttet emne studenten
- kunne utnytte innholdet i den nasjonale portalen for geografisk informasjon (geonorge.no)
- kunne gjennomføre og tolke resultatet av en kvalitetskontroll på et geografisk datasett.


GENERELL KOMPETANSE
Etter avsluttet emne skal studenten ha evne til
- kritisk vurdering av egnethet og kvalitet på geografisk informasjon
- presis skriftlig formidling av fagstoff

Læringsformer og aktiviteter

Forhåndsinnspilte forelesninger gjøres tilgjengelig i læringsplattformen.

Veiledning gjennomføres både synkront i klasserom og ved bruk av tilpassede verktøy i læringsplattformen (forum, nettmøter).

Ferdighetskravene i emnet skal dokumenteres med 2 obligatoriske oppgaver som skal leveres inn og godkjennes før eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Det inngår to obligatoriske oppgaver. Disse skal sikre at studentene har oppfylt kravene til ferdigheter beskrevet i læringsutbyttet.

Kunnskapskravene testes med muntlig eksamen .

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet .

Utsatt muntlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geomatikkingeniør (BIGEOMAT)

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene til studiet

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 11.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form ha changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU