course-details-portlet

GEOM1310 - Modellering og bruk av geodata

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 25 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten et teoretisk og praktisk grunnlag for å bruke norske geografiske data i sitt arbeid som geomatiker.

De ulike delene er:

 • Grunnleggende datastrukturer for geografisk informasjon
 • Oversikt over aktuelle portaler for geografisk informasjon med hovedvekt på den nasjonale portalen i Norge Digitalt samarbeidet (geonorge.no)
 • Norske datasett (basis geodata og temadata)
 • Relevante formater for geografiske datasett
 • Presentasjon av geografiske data (kartografi)
 • Analyser av geografiske data
 • Standarder og det nasjonale tekniske rammeverket for geografisk informasjon der SOSI-metoden er sentral (SOSI - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon)
 • Prinsipper for konseptuell modellering av geografisk informasjon med hovedvekt på modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language)
 • Kvalitet og egnethet for geografisk informasjon
 • Produktspesifikasjoner og metadata i Norge Digitalt samarbeidet
 • Organisering av Norge Digitalt- og Geovekst samarbeidet

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

 • Kunne gjøre rede for grunnleggende datastrukturer for geografisk informasjon
 • Kunne gjøre rede for innhold og organisering av den norske infrastrukturen for geografisk informasjon (Norge Digitalt-samarbeidet og Geovekst).
 • Kunne gjøre rede for det nasjonale tekniske rammeverket for geografisk informasjon der SOSI-metoden står sentralt.
 • Kunne gjøre rede for kvalitet, kontrollmetoder, bruksområder og tilgjengelighet for geografisk informasjon.
 • Kunne beskrive prinsippene for konseptuell modellering av geografisk informasjon med UML.
 • Kjenne til innhold og bruksområder for de viktigste norske datasett.
 • Kjenne til relevante internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • Kjenne til de viktigste formatene for geografiske datasett.
 • Kjenne til de viktigste prinsippene for presentasjon av geografiske data.
 • Kjenne til mulighetene i analyser av geografiske data.

FERDIGHETER:

 • Kunne bruke innholdet i den nasjonale portalen for geografisk informasjon (geonorge.no) med særlig vekt på produktspesifikasjoner.
 • Kunne bruke grunnleggende funksjoner i et desktop GIS-program.
 • Kunne presentere geografiske data ut fra grunnleggende prinsipper for kartografi.
 • Kunne gjennomføre en enkel analyse av geografiske data i et desktop GIS-program.

GENERELL KOMPETANSE:

 • Kritisk vurdering av kvalitet og egnethet av geografiske data.
 • Presis skriftlig og muntlig formidling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger/veiledning i klasserom og forhåndsinnspilte forelesninger. Veiledning gjennomføres både synkront i klasserom og ved bruk av tilpassede verktøy i læringsplattformen (forum, nettmøter). Ferdighetskravene i emnet skal dokumenteres med 3 obligatoriske oppgaver som skal godkjennes før eksamen. Kurset kan bli gitt som veiledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Tre obligatoriske oppgaver. Disse skal sikre at studentene har oppfylt kravene til ferdigheter beskrevet i læringsutbyttet.

Utsatt muntlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU