course-details-portlet

GEOM1310 - Modellering og bruk av geodata

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 25 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studenten et teoretisk og praktisk grunnlag for å bruke norsk og internasjonal infrastruktur for geografisk informasjon i sitt arbeid som geomatiker.

De ulike delen er:

 • Introduksjon til den norske infrastrukturen for geografisk informasjon, inkludert standarder og det tekniske rammeverket der SOSI-metoden er sentral (SOSI - Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon).
 • Prinsipper for konseptuell modellering av geografisk informasjon med hovedvekt på modelleringsspråket UML (Unified Modelling Language).
 • Krav til produktspesifikasjoner og metadata i Norge Digitalt samarbeidet.
 • Relevante formater for geografiske datasett.
 • Kvalitet og egnethet for geografisk informasjon.
 • Oversikt over aktuelle portaler for geografisk informasjon med hovedvekt på den nasjonale portalen i Norge Digitalt samarbeidet (geonorge.no).
 • Organisering av Norge Digitalt- og Geovekst samarbeidet.
 • Introduksjon til bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

Læringsutbytte

KUNNSKAP:

 • Kunne gjøre rede for innhold og organisering av den norske infrastrukturen for geografisk informasjon.
 • Kunne gjøre rede for det nasjonale tekniske rammeverket for geografisk informasjon der SOSI-metoden står sentralt.
 • Kunne gjøre rede for kvalitet, kontrollmetoder, bruksområder og tilgjengelighet for geografisk informasjon.
 • Kunne beskrive prinsippene for konseptuell modellering av geografisk informasjon med UML.
 • Kjenne til hovedprinsippene for modellering av bygningsinformasjon.
 • Kjenne til relevante internasjonale standarder for geografisk informasjon.
 • Kjenne til de viktigste formatene for geografiske datasett.

FERDIGHETER:

 • Kunne utnytte innholdet i den nasjonale portalen for geografisk informasjon (geonorge.no).
 • Kunne bruke grunnleggende funksjoner i et desktop GIS-program.
 • Kunne gjennomføre og tolke resultatene fra en kvalitetskontroll av et geografisk datasett.

GENERELL KOMPETANSE:

 • Kritisk vurdering av kvalitet og egnethet av geografiske data.
 • Presis skriftlig og muntlig formidling av fagstoff.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesinger/veiledning i klasserom og forhåndsinnspilte forelesninger. Veiledning gjennomføres både synkront i klasserom og ved bruk av tilpassede verktøy i læringsplattformen (forum, nettmøter). Ferdighetskravene i emnet skal dokumenteres med 3 obligatoriske oppgaver som skal godkjennes før eksamen. Kurset kan bli gitt som veiledet selvstudium dersom det er mindre enn 6 oppmeldte studenter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig 1
 • Oblig 2
 • Oblig 3

Mer om vurdering

Tre obligatoriske oppgaver. Disse skal sikre at studentene har oppfylt kravene til ferdigheter beskrevet i læringsutbyttet.

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet .

Utsatt muntlig eksamen i august

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram.

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskravene til studiet

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Geomatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 09.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU