course-details-portlet

GEOG3522 - Migration and the humanitarian-development nexus

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Vi lever i en tid preget av usikkerhet hvor kriser på mange måter har blitt «den nye normalen». Dette krever ny tenkning om sammenhengen mellom humanitært arbeid og utvikling. Mer enn 40 prosent av verdens fattige lever i sårbare økonomier påvirket av konflikt og vold, og de samme områdene blir gjenstand for de verste effektene av klimaendringer. Dette kurset ser på ulike migrasjonsdrivere, former, og mønstre, og hvordan migrasjon oppleves og administreres av forskjellige aktører på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Sentrale temaer i kurset er krisehåndtering, utvikling og humanitær praksis, flyktning og migrasjonspolitikk, og hvordan ulike former for migrasjon plasseres i debatter om bærekraftig utvikling. Kurset legger vekt på migrasjon som et globalt relasjonelt fenomen, og koblingen mellom humanitært arbeid og utvikling med hovedreferanse til majoritetsverdenen (globale sør).

Nøkkelspørsmål i kurset er:

 • Hva er driverne og de grunnleggende årsakene til migrasjon i ulike regioner i verden?
 • Hvem er aktørene involvert i humanitært arbeid og utvikling, og hvordan forstår og adresserer disse aktørene ulike former for migrasjon?
 • Hvordan tenkes det rundt koblingen humanitært arbeid og utvikling i en verden der konflikter, miljø og helsefarer har forsterket innvirkning på menneskers liv?

Læringsutbytte

En student som har fullført dette emnet bør ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

 • har kunnskap om lokale og globale, interne og internasjonale migrasjonsprosesser, og hvordan migrasjon påvirker og påvirkes av utvikling og humanitær politikk og praksis

Ferdigheter:

 • vil kunne analysere praktiske og teoretiske sammenhenger mellom humanitært arbeid, krisehåndtering og utvikling, og hvordan ulike former for migrasjon er forankret i debatter om bærekraftig utvikling
 • gjennom gruppeaktivitet skal studentene utvikle evnen til å formidle teorier, konsepter og diskusjoner om migrasjonstemaer og hvordan anvende dem i konkrete tilfeller og situasjoner

Generell kompetanse:

 • har forståelse for aktuelle debatter innen migrasjon knyttet til humanitært arbeid, krisehåndtering og utvikling, og hvordan komplekse kriser håndteres på individ-, gruppe-, lokalt, nasjonalt og globalt nivå

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 16 timer forelesninger, 10 timer gruppearbeid og presentasjoner (avhengig av antall studenter). Undervisningsformer inkluderer filmer, diskusjoner, seminarer og presentasjoner. Det forventes at obligatoriske og eksamener skal gjennomføres på engelsk. Unntak må avklares med kursansvarlig foreleser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Approved group work and seminar presentation

Mer om vurdering

De obligatoriske oppgavene må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen er en 4 timers skriftlig eksamen (utgjør 100 % av sluttkarakteren). Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen eller forbedring av karakteren. Eksamen tilbys både i høst- og vårsemesteret.

Forkunnskapskrav

Bachelor i samfunnsvitenskap. Andre relevante kvalifikasjoner kan godkjennes av Institutt for geografi.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU