course-details-portlet

GEOG3100 - Samfunnsperspektiv på innovasjon og bærekraftig omstilling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i innovasjon som forskningsfelt med vekt på utviklingen fra de klassiske bidragene fra hovedsakelig økonomer til dagens tverrfaglige forskningsfelt hvor bærekraftig omstilling er blitt en viktig del av innovasjonsbegrepet.

Et sentralt tema som diskuteres i emnet er hvilken betydning innovasjon har og bør ha for bærekraftig omstilling av samfunnet. Samtidig vektlegges også den betydningen ulike samfunnsforhold har for nyskaping og bærekraftig omstilling. Dette danner grunnlaget for kritiske analyser og diskusjoner rundt de rollene innovasjon og bærekraft har i dagens samfunn. Mer spesifikke tema herunder kan være fornybar energiomstilling, mineralutvinning for det grønne skifte, sirkulær økonomi og spørsmål rundt rettferdig grønn omstilling.

Emnet tar også for seg ulike former for innovasjon, og den institusjonelle organiseringen av innovasjonspolitikk i Norge.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har kunnskap om sammenhenger mellom innovasjon, bærekraftig omstilling og samfunnsutvikling for øvrig.

Ferdigheter:

  • kan kritisk vurdere teorier og begreper knyttet til sammenhengen mellom innovasjon og bærekraftig omstilling.

Generell kompetanse:

  • har tilegnet seg forståelse for hvordan sammenhengen mellom innovasjon og bærekraft danner bakteppe for omstillingsprosesser og politikkutforming på ulike geografiske nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 16 timer forelesning, obligatoriske seminarer, gruppearbeid og presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på seminarer, gruppearbeid og presentasjoner.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Entreprenørskap
  • Geografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU