GEOG3100 - Samfunnsperspektiv på entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Et overordnet perspektiv er entreprenørskap som samfunnsfenomen, og det fokuseres på samspillet mellom entreprenørskap, sted og samfunn. Kurset tar for seg forskningsfeltet entreprenørskap; utviklingen fra de klassiske bidragene fra hovedsakelig økonomer til dagens tverrfaglige forskningsfelt. Fokus rettes mot sentrale begreper og teorier, temaer, problemstillinger og metoder. Videre tar det for seg ulike former for entreprenørskap, og den institusjonelle organisering av entreprenørskapsfeltet i Norge.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studentene skal få kunnskap om sammenhenger mellom entreprenørskap og samfunnet for øvrig, og særlig om hvordan forskningsfeltet entreprenørskap har utviklet seg.
Ferdigheter: Studentene skal kunne kritisk vurdere teorier og begreper knyttet til samfunnsmessige aspekter ved entreprenørskap, og de skal kunne formulere relevante problemstillinger av mer grunnleggende art.
Generell kompetanse: Studentene skal ha tilegnet seg forståelse for de gjensidige sammenhengene mellom entreprenørskap, sted og samfunn, og hvordan disse danner bakteppe for omstillingsprosesser og politikkutforming på ulike geografiske nivå.

Læringsformer og aktiviteter

16 timer forelesning og 1 obligatorisk seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 obligatorisk seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorutdanning.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 15.12.2017 09:00 JB40 , R D1-102 Datasal
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.