course-details-portlet

GEOG3005 - Qualitative Methods

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

På kurset diskuteres den kvalitative metodens egenart og anvendelse, ulike tilnærminger til kvalitativ forskning og de ulike fasene i en forskningsprosess. Videre presenteres spesifikke forskningsmetoder som eksempelvis ulike typer intervju, observasjon, og dokumentstudier. Kurset presenterer og drøfter sentrale begreper som posisjonalitet, refleksivitet, forskningsetikk, og kvalitet i forskning.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har avansert forståelse av metodologiske prinsipper, sentrale begreper og teknikker i kvalitativ forskning.

Ferdigheter:

  • kan diskutere, søke og vurdere kvalitative metoder i forhold til et valgt forskningsdesign.

Generell kompetanse:

  • kan skrive en selvstendig oppgave med fokus på forskningsdesign eller bestemte aspekter ved kvalitativ forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 14 timer forelesning og arbeid med individuell obligatorisk oppgave. Obligatorisk aktivitet er å skrive en metodetekst.

Studenter som er tatt opp til et internasjonalt studieprogram må besvare obligatoriske aktiviteter og eksamen på engelsk. Studenter tatt opp til et norsk studieprogram kan svare på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Individual assignment

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet er en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. Annen relevant fagbakgrunn kan godkjennes av Institutt for geografi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG3002 7.5 HØST 2008
GEOG3052 7.5 HØST 2008
AFR3002 7.5 HØST 2008
AFR3005 7.5 HØST 2008
GEOG3004 7.5 HØST 2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU