course-details-portlet

GEOG2022 - Globalisering og bærekraftig utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

I emnet utforsker vi sammenhengen mellom globalisering og bærekraftig utvikling. Vi ser på hvordan en sammenkoblet verden skaper muligheter og utfordringer for mennesker på ulike steder. Et viktig tema er hvordan politiske og økonomiske prosesser virker sammen og skaper både likhet og ulikhet i ulike geografiske kontekster. I emnet studerer vi dette ved å diskutere hvordan teorier om globalisering og transnasjonalisme kan bidra til å forstå samfunnsutvikling og bærekraft. Samtidig får studentene en innføring i internasjonal politikk for ressursforvaltning, det internasjonale bistandssystemet, og FNs bærekraftsmål.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap

  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger og prosesser knyttet til globalisering og bærekraftig utvikling.

Ferdigheter

  • kan anvende faglig kunnskap til å analysere praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til globalisering og bærekraftig utvikling.

Generell kompetanse

  • kan både skriftlig og muntlig formidle aktuelle problemstillinger og teorier knyttet til globalisering og bærekraftig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 22 timer undervisning, seminarer og andre aktiviteter vil komme i tillegg. Hver student skal i løpet av semesteret gjennomføre muntlige og skriftlige oppgaver basert både på arbeid i grupper og individuelt arbeid. Oppgavene må godkjennes før det gis adgang til skriftlig eksamen. Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter og forelesninger kan være lagt tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på seminarer. Innlevering av skriftlig arbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Eksamen og obligatorisk aktivitet kan skrives på norsk, engelsk eller et skandinavisk språk.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2002 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 24.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 1
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 Sluppenvegen 14 11
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU