course-details-portlet

GEOG2021 - By- og regional utvikling og planlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset gir fordypning i tre geografiske emneområder: I) Byutvikling og planlegging, II) Bygdeutvikling og planlegging, III) Entreprenørskap og innovasjon. Samspillet mellom økonomiske, sosiale og kulturelle faktorer belyses på tvers av emneområdene. Endringer i politikk og ideologi med betydning for byers og regioners utvikling, vies særlig oppmerksomhet, ikke minst med hensyn til bærekraftig utvikling. Feltkurs gis innenfor ett av de tre emneområdene.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskap:

  • har avansert kunnskap om regionale endringer og utviklingstrekk i bygd og by, belyst fra et sosial-, kultur- og økonomisk-geografisk perspektiv.
  • har kunnskap om sentrale problemstillinger og strategier knyttet til by- og regional utvikling og planlegging.

Ferdigheter:

  • kan på selvstendig grunnlag analysere og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til by- og bygdeutvikling og planlegging, samt entreprenørskap og innovasjon.

Generell kompetanse:

  • kan arbeide selvstendig, kritisk og analytisk med sentrale regionale problemstillinger og formidle sentralt fagstoff knyttet til regional endring og planlegging.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 26 timer forelesninger og en dag feltkurs.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter og undervisning kan være lagt tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Undervisning vil bare bli gitt hvis det er et tilstrekkelig antall studenter oppmeldte til emnet og dersom instituttet har tilstrekkelig med undervisningsressurser. Se www.ntnu.no/studier/emner for oppdatert informasjon om hvilke emner som ikke tilbys.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på feltkurs.

Mer om vurdering

Mappeinnleveringen består av 3 refleksjonsnotat knyttet til de tre emneområdene. Alle refleksjonsnotatene må vurderes til bestått (karakter E eller bedre) for å få karakter i emnet. Det gis en samlet bokstavkarakter for emnet.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Det er ikke anledning til å gjenbruke tidligere leverte refleksjonsnotat. Det er kun anledning til gjentak av eksamen i det semester det gis undervisning i emnet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2005 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU