course-details-portlet

GEOG1013 - Naturressursforvaltning, miljø og bærekraftig utvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i tema knyttet til forvaltning av naturressurser, miljøkonflikter og bærekraftig utvikling. Temaet relateres til aktuelle problemfelt som arealbrukskonflikter, beiteproblematikk, vannknapphet og globale klimaendringer. Videre fokuseres det på grunnleggende demografiske begrep og modeller, samt hovedtrekk ved bosetting og befolkningsutvikling, både i Norge og verden for øvrig. Fagets tematikk vil bli knyttet til både norske og internasjonale eksempler. Befolkningsutvikling settes i sammenheng med temaet bærekraftig utvikling. Innenfor naturressursforvaltning er naturfarer et viktig tema. Naturfarer som vil bli belyst inkluderer ras, flom, tørke og brann, samt samfunnets sårbarhet og håndtering av slike farer. Studentene skal i løpet av semesteret skrive en individuell semesteroppgave.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har kjennskap til sentrale begreper og tilnærmingsmåter knyttet til forvaltning av naturressurser, befolkning, miljø og naturfarer.
- Har grunnleggende forståelse av sentrale demografiske begreper og modeller og relatere disse begrepene til ulike geografiske nivå fra det lokale til det globale.

Ferdigheter:
- Kan reflektere rundt begreper og tilnærmingsmåter knyttet til aktuelle spørsmål omkring naturressurser, befolkning, miljø og naturfarer.

Generell kompetanse:
- Har erfaring med å skrive en vitenskapelig tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 26 timer forelesninger og 8 timer seminar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave.

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 100%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1007 15.0 01.09.2019
GEOG1002 7.5 01.09.2019
SFEL1000 7.5 01.09.2019
SFEL2000 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU