course-details-portlet

GEOG1011 - Innføring i samfunnsgeografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Gjennom forelesinger og feltkurs gis det innføring i sentrale emneområder i samfunnsgeografi, med fokus på næringsliv, migrasjon og bosetting, og politikk og planlegging. Gjennomgående drøftes (sosial) ulikhet, forholdet mellom by og bygd samt mellom det lokale og det globale fra et norsk ståsted. Emneområdene presenteres i et historisk perspektiv med utgangspunkt i naturressursgrunnlagets betydning for næringsliv og bosettingsmønster til å favne aktuelle tema som digitaliseringen av arbeidsliv, tjenesteyting og samfunnsdeltakelse, politikk og planlegging for bærekraftig utvikling, samt befolkningens mangfold og aldring.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

  • har grunnleggende kjennskap til sentrale emneområder i samfunnsgeografi.
  • har innsikt i samspillet mellom globale, nasjonale og lokale prosesser, og grunnleggende kjennskap til sentrale problemstillinger innen næringsliv, migrasjon og bosetting, samt politikk og planlegging for utviklingen i norske by- og bygdesamfunn.

Ferdigheter

  • kan anvende sentrale begreper og teorier innenfor samfunnsgeografi til å reflektere over hvordan og hvorfor byer, steder og regioner formes og endres.
  • kan finne og vurdere informasjon og fagstoff for å belyse problemstillinger knyttet til byer, steder og regioners utvikling og endring.

Generell kompetanse

  • kan samarbeide gjennom gruppebasert arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 28 timer forelesninger, inntil 14 timer seminar og en dag feltkurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på feltkurs

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 6 timers skriftlig eksamen som teller 100%. Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1000 7.5 HØST 2019
GEOG1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 16.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL274 Sluppenvegen 14 3
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 3
SL310 turkis sone Sluppenvegen 14 59
SL310 blå sone Sluppenvegen 14 29
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 25.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 3
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU