course-details-portlet

GEOG1011 - Innføring i samfunnsgeografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Gjennom forelesinger og feltkurs gis det innføring i sentrale emneområder i samfunnsgeografi, med fokus på næringsliv, migrasjon og bosetting, og politikk og planlegging. Gjennomgående drøftes (sosial) ulikhet, forholdet mellom by og bygd samt mellom det lokale og det globale fra et norsk ståsted. Emneområdene presenteres i et historisk perspektiv med utgangspunkt i naturressursgrunnlagets betydning for næringsliv og bosettingsmønster til å favne aktuelle tema som digitaliseringen av arbeidsliv, tjenesteyting og samfunnsdeltakelse, politikk og planlegging for bærekraftig utvikling, samt befolkningens mangfold og aldring.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har grunnleggende kjennskap til sentrale emneområder i samfunnsgeografi.
- Har innsikt i samspillet mellom globale, nasjonale og lokale prosesser, og grunnleggende kjennskap til sentrale problemstillinger innen næringsliv, migrasjon og bosetting, samt politikk og planlegging for utviklingen i norske by- og bygdesamfunn.

Ferdigheter:
- Kan anvende sentrale begreper og teorier innenfor samfunnsgeografi til å reflektere over hvordan og hvorfor byer, steder og regioner formes og endres.
- Kan finne og vurdere informasjon og fagstoff for å belyse problemstillinger knyttet til byer, steder og regioners utvikling og endring.

Generell kompetanse:
- Kan samarbeide gjennom gruppebasert arbeid. Kan formidle sentralt fagstoff gjennom en kort faglig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 28 timer forelesninger, inntil 14 timer seminar og en dag feltkurs.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på feltkurs

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter må være bestått for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 100%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG1000 7.5 01.09.2019
GEOG1001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU