course-details-portlet

GEOG1010 - Geografiske perspektiver og feltarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i geografifagets egenart og kjernebegreper, med vekt på den faghistoriske og metodiske utviklingen. Sentrale tema knyttes til hvordan geografer forstår og analyserer aktuelle samfunnsspørsmål ved hjelp av ulike metoder og perspektiver. Det fokuseres videre på hvordan man gjennomfører et feltarbeid, og strategier for å imøtekomme utfordringer og etiske dilemmaer i kunnskapsproduksjon. Emnet gir forståelse for geografifagets plass i samfunnet i et historisk perspektiv.

Læringsutbytte

En student som har fullført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • har grunnleggende kunnskap om geografifagets egenart, historie, metodiske utvikling og plass i samfunnet.
 • har grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom problemstilling, valg av metode og undersøkelsesdesign.
 • har kjennskap til sentrale debatter omkring forskningsetikk, metodologiske utfordringer, metodevalg og feltarbeid.

Ferdigheter

 • kan forholde seg kritisk til og vurdere ulike metodiske tilnærminger i forsknings- og utredningsarbeid.
 • kan selv, og ved hjelp av veiledning, reflektere over og anvende egnede metoder i et selvstendig prosjekt.
 • ha grunnleggende ferdigheter i skriving av akademisk tekst.

Generell kompetanse

 • kjenner til grunnleggende prinsipper for selv å kunne planlegge og gjennomføre et mindre forskning- eller utredningsarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Feltkurs med forberedelser og etterarbeid, gruppeoppgaver og inntil 18 timer undervisning. Det vil arrangeres seminarer om blant annet bruk av visualiserende metoder som metodisk verktøy og akademisk skriving.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter kan være lagt tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Feltkursforberedelser, gjennomføring av feltkurs og rapportering

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en 4 timers skriftlig eksamen som teller 100%.

Samme eksamensform gis ved gjentak av eksamen og ved forbedring av karakter. Skriftlig eksamen tilbys både vår og høst.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2010 3.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geografi
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 13.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 34
SL520 Sluppenvegen 14 2
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 36
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 17
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 05.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU