course-details-portlet

GEOG1010 - Geografiske perspektiver og feltarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i geografifagets egenart, med vekt på den faghistoriske og metodiske utviklingen. Sentrale tema knyttes til hvordan geografer forstår og analyserer aktuelle samfunnsspørsmål ved hjelp av ulike metoder og perspektiver. Det fokuseres videre på hvordan man gjennomfører et feltarbeid, og strategier for å imøtekomme utfordringer og etiske dilemmaer i kunnskapsproduksjon. Emnet gir forståelse for geografifagets plass i samfunnet i et historisk perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Har grunnleggende kunnskap om geografifagets egenart, historie, metodiske utvikling og plass i samfunnet
- Har grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom problemstilling, valg av metode og undersøkelsesdesign
- Har kjennskap til sentrale debatter omkring forskningsetikk, metodologiske utfordringer, metodevalg og feltarbeid

Ferdigheter:
- Kan forholde seg kritisk til og vurdere ulike metodiske tilnærminger i forsknings- og utredningsarbeid
- Kan selv, og ved hjelp av veiledning, reflektere over og anvende egnede metoder i et selvstendig prosjekt som for eksempel en semesteroppgave

Generell kompetanse:
- Kan planlegge og gjennomføre et mindre forskning- eller utredningsarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Feltkurs, gruppeoppgaver, inntil 10 timer forelesning og inntil 9 timer seminar.

Vær oppmerksom på at obligatoriske aktiviteter kan være lagt tidligere enn fristen for å melde seg opp til emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltkursforberedelser og deltakelse på feltkurs.

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være bestått for å være kvalifisert for å ta eksamen i emnet. Eksamen i emnet består av en skriftlig eksamen som teller 100%.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
GEOG2010 3.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geografi
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geografi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU