course-details-portlet

GB8102 - Videregående mineralogi og petrologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer D

Faglig innhold

I mineralogi vil det bli lagt vekt på mineralgrupper som er av spesiell betydning for de aktuelle kandidaters forskningsfelt. Mineralstruktur, fysiske egenskaper, kjemisk variasjon, stabilitetsområder og mikrostrukturer and deformasjonsmekanismer er aktuelle tema. Aktuelle petrologiske emner omfatter forvitring, diagenese, hydrotermal omdanning, magmatisme og metamorfose. Mer spesielt gjelder dette faselikevekter, fordeling av elementer mellom ulike faser, differensiasjonsprosesser, partiell oppsmelting, isotopgeokjemi og prinsippene for mineralske geotermometre og -barometre. Pensum vil inneholde en felles del og en individuell del avhengig avhengig av interesse.

Læringsutbytte

KUNNSKAP: Etter gjennomføring og bestått emne skal kandidaten ha grundige kunnskaper på høyt nivå om utvalgte aspekter ved mineralogiske og petrologiske prosesser og deres betydning for mineraler og bergarters egenskaper, utbredelse og/eller anvendelse.

FERDIGHETER: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne anvende etablert og ny teori og/eller metodikk innen det valgte fagfeltet i egen forskning.

GENERELL KOMPETANSE: Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten ha fått erfaring med å sette seg inn i og presentere forskningsresultater i et utvalgt vitenskapelig emne som basis for videre forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil foregå som obligatoriske kollokvier inklusivt presentasjoner og diskusjon. Utvalgte tema skal presenteres i en obligatorisk skriftlig rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Rapport
  • Muntlig presentasjon (kollokvium)

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kunnskaper i mineralogi, petrografi/petrologi og kjemi/geokjemi.

Kursmateriell

I tillegg til relevante lærebøker vil nyere tidsskriftlitteratur utgjøre en sentral del av pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeologi
  • Malmgeologi
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU