course-details-portlet

GB6001 - Ingeniørgeologi for bygge- og anleggsledere i underjordsarbeider

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 75/100 3 timer D
Oppgave 25/100

Faglig innhold

Ingeniørgeologiske temaer som er relevante for undergrunnsarbeider:
- Mineraler, bergarter og Norges geologi
- Berggrunnens oppsprekning og svakhetssoner, vann i berg og bergspenninger
- Ingeniørgeologiske undersøkelser - metoder, riktig omfang og usikkerheter
- Klassifikasjon av bergmasser
- lngeniørgeologisk kartlegging i vegskjæring og i tunnel (inkl. praktisk øving)
- Ingeniørgeologisk rapportering
- Sikringsfilosofi og metoder
- Boring, sprengning, vibrasjoner
- Injeksjon og hensyn til omgivelsene
- Oppfølging/undersøkelser i tunnel, inkl. sluttdokumentasjon
- Kontraktsforhold ,samarbeidsformer og ansvarsfordeling

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal deltakeren ha oppdaterte kunnskaper om ingeniørgeologiske emner som er spesielt relevante for undergrunnsarbeider.
Spesielt skal deltakeren ha kunnskaper og ferdigheter som gjør det mulig å foreta egne vurderinger av bergmassekvalitet samt vurdering av stabilitet og sikringsbehov.
Etter fullført emne skal deltakeren ha grunnleggende ingeniørgeologisk kompetanse, uten at kurset er av et slikt omfang at det gir noen fullstendig utdanning som ingeniørgeolog.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videre. Det forutsettes et tilstrekkelig antall studenter for at emnet skal bli undervist. To separate uker, første uke ved NTNU og 2. uke utenfor NTNU. Første uke har 3 fulle dager med forelesninger og 2 dager med feltundervisning/kartlegging i henholdsvis skjæring og tunnel. Rapport fra feltkartlegging skal utarbeides mellom de to kursukene, som har 2 ukers mellomrom. Andre kursuke starter med gjennomgang /diskusjon av kartleggingsrapportene og fortsetter med forelesninger. Avsluttende skriftlig eksamen siste dag.

Obligatoriske aktiviteter

  • Alle skriftlige oppgaver innlevert

Mer om vurdering

Skriftlig oppgave teller 1/4, eksamen 3/4.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Diverse studier - Fakultet for ingeniørvitenskap (EMNE/IV)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVC0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVE0)
Etter- og videreutdanning teknologi, IVT-fak (TKIVTEVU)

Forkunnskapskrav

Universitet/høgskole innen fagområdet - opptak på grunnlag av realkompetanse kan vurderes særskilt.

Kursmateriell

Eget kurskompendium

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 75/100 D 02.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU