course-details-portlet

FY8409 - Klinisk fysikk for stråleterapi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Kurset skal gi studenten en forståelse for fysiske prinsipper innen stråleterapi med fokus på klinisk anvendelse. Følgende tema, knyttet til hele behandlingskjeden, vil bli omtalt: Utstyr for generering/avlevering av elektron- og fotonstråling, klinisk stråledosimetri, karakterisering av strålefelt, behandlingsplanlegging (volumdefinisjoner, feltoppsett, fraksjonering, moderne teknikker (invers optimalisering, adaptive teknikker, bruk av ulike bildemodaliteter for planlegging og behandling) og doseberegningsalgoritmer), brachyterapi, kvalitetssikring, introduksjon til bruk av partikler/tunge ioner i stråleterapi og kvantitative metoder i stråleonkologi

Læringsutbytte

Studenten får gjennom faget kurset en innføring i ferdigheter som praktiseres av medisinske fysikere ved stråleterapiavdelinger ved norske sykehus. Dette innebærer kunnskap om lineærakseleratorer og generering av elektron- og fotonstråling og klinisk dosimetri (dosimetrikjeden og teknikker/utstyr for å måle dose), kjennskap til volumdefinisjoner i stråleterapi og ulike teknikker for behandlingsplanlegging og kvalitetssikring av behandling, samt kjennskap til muligheter og begrensninger ved andre behandlingsmodaliteter som brachyterapi og partikkelterapi

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. I disse vil det inngå praktiske øvelser (i grupper) innen temaene praktisk dosimetri og behandlingsplanlegging.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid med presentasjon

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8404 4.0 01.09.2011
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  4.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisinsk fysikk
  • Strålingsbiofysikk/strålebiologi
  • Strålingsfysikk
  • Biofysikk og medisinsk teknologi
  • Biofysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 01.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU