course-details-portlet

FY8104 - Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år, neste gang høsten 2021. Transformasjoner, generatorer, symmetrier og bevaringslover i kvantemekanikk. Eksempler på grupper. Konjugasjonsklasser, undergrupper, kosett, kvotientgrupper, direkte-produkt-grupper. Homomorfismer og isomorfismer. Representasjoner og basiser. Karakterer. Ortogonalitetsrelasjoner og karaktertabeller for irredusible representasjoner. Dekomponering av redusible representasjoner. Energinivåer og degenerasjon, perturbasjoner og nivåsplitting. Transfer- og projeksjonsoperatorer. Produktrepresentasjoner. Kontinuerlige grupper, Lie-grupper og Lie-algebraer. Rotasjonsgruppen og dreieimpuls. Irredusible tensoroperatorer. Matriseelementer og utvalgsregler. Punktgrupper. Romgrupper. Tidsreversjon. Projektive representasjoner. Diverse anvendelser, inkludert krystallfeltsplitting, optiske spektra, og symmetriaspekter ved båndteorien for krystaller.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i gruppeteori som skal gjøre en student i stand til å analysere symmetrier og implikasjoner av disse på en systematisk og enhetlig måte, inkludert å løse eller forenkle diverse problemer i atom-, molekyl- og faststoff-fysikk der symmetri spiller en rolle. De viktigste spesifikke læringsutbyttene er (i) å kjenne sammenhengen mellom en Hamilton-operators energinivåer og de irredusible representasjonene til dens symmetrigruppe, og kunne bestemme hvordan energinivåene splittes av perturbasjoner, f.eks. splitting av atomære energinivåer i krystallfelt, og (ii) å kunne bestemme betingelser for at matriseelementer av irredusible tensoroperatorer (inkludert Hamilton-operatoren) kan være forskjellig fra null (såkalte utvalgsregler), med anvendelser til f.eks. optiske absorpsjonsspektra. Et mer generelt læringsutbytte er at den enhetlige diskusjonen av symmetrier vil gi en dypere forståelse av kvantemekanikkens struktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige regneøvinger (på engelsk og felles med FY3105).

Mer om vurdering

Eksamen vil kanskje bli gitt kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Informasjon om relevante bøker vil bli gitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4984 7.5
FY3105 7.5 01.09.2013
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU