course-details-portlet

FY8104 - Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet gis annethvert år, neste gang høsten 2023. Transformasjoner, generatorer, symmetrier og bevaringslover i kvantemekanikk. Eksempler på grupper. Konjugasjonsklasser, undergrupper, kosett, kvotientgrupper, direkte-produkt-grupper. Homomorfismer og isomorfismer. Representasjoner og basiser. Karakterer. Ortogonalitetsrelasjoner og karaktertabeller for irredusible representasjoner. Dekomponering av redusible representasjoner. Energinivåer og degenerasjon, perturbasjoner og nivåsplitting. Transfer- og projeksjonsoperatorer. Produktrepresentasjoner. Kontinuerlige grupper, Lie-grupper og Lie-algebraer. Rotasjonsgruppen og dreieimpuls. Irredusible tensoroperatorer. Matriseelementer og utvalgsregler. Punktgrupper. Romgrupper. Tidsreversjon. Projektive representasjoner. Diverse anvendelser, inkludert krystallfeltsplitting, optiske spektra, og symmetriaspekter ved båndteorien for krystaller.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i gruppeteori som skal gjøre en student i stand til å analysere symmetrier og implikasjoner av disse på en systematisk og enhetlig måte, inkludert å løse eller forenkle diverse problemer i atom-, molekyl- og faststoff-fysikk der symmetri spiller en rolle. De viktigste spesifikke læringsutbyttene er (i) å kjenne sammenhengen mellom en Hamilton-operators energinivåer og de irredusible representasjonene til dens symmetrigruppe, og kunne bestemme hvordan energinivåene splittes av perturbasjoner, f.eks. splitting av atomære energinivåer i krystallfelt, og (ii) å kunne bestemme betingelser for at matriseelementer av irredusible tensoroperatorer (inkludert Hamilton-operatoren) kan være forskjellig fra null (såkalte utvalgsregler), med anvendelser til f.eks. optiske absorpsjonsspektra. Et mer generelt læringsutbytte er at den enhetlige diskusjonen av symmetrier vil gi en dypere forståelse av kvantemekanikkens struktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og frivillige regneøvinger (på engelsk og felles med FY3105).

Mer om vurdering

Eksamen vil kanskje bli gitt kun på engelsk. Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan bli endret fra skriftlig til muntlig.

Kursmateriell

Informasjon om relevante bøker vil bli gitt ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIF4984 7.5
FY3105 7.5 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C 28.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111 blå sone Sluppenvegen 14 4
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU