course-details-portlet

FY6020 - Lys, optikk og fysikkfaget i skolen

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2021/2022

Faglig innhold

Fysikkfaglig: - Modeller i fysikk. - Refleksjon, refraksjon, polarisasjon, Huygens’ prinsipp, interferens, diffraksjon, speil og linser. Fagdidaktikk: - Læringsteori, undervisningsmetoder og motivasjon. - Læreplaner, planlegging og vurdering. - Elevers forutsetninger og tilpasset opplæring.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har - grunnleggende forståelse om lysets egenskaper, geometrisk optikk og diffraksjon - kunnskap om teknologisk anvendelse av optikk - kunnskap om læringsteori og fagdidaktikk i fysikk Ferdighet Kandidaten kan - beskrive og analysere problemstillinger i optikk - bruke matematikk til å løse problemer i optikk - bruke eksperimentelle metoder og digital programvare til å demonstrere og utforske problemstillinger i optikk - analysere læreplanen og bruke den i planlegging og gjennomføring av fysikkundervisning - gi formativ og summativvurdering i fysikk - gi variert og tilpasset undervisning i fysikk og ta i bruk ulike læringsarenaer og undervisningsmetoder Generell kompetanse Kandidaten kan - formidle fagstoff og resultater - utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger - utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, laboratoriearbeid og arbeid i grupper på samlingene. Mellom samlingene: Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform). Nettbasert veiledning. Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid. Emnet er nettbasert med to obligatoriske samlinger. Samlingene omfatter to emner slik at dette emnet tar ca. 50 % av den totale arbeidstiden på hver samling. Det vil derfor samlet være to samlinger, hver på fem dager, for emnene FY6019 og FY6020 i høstsemesteret. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar. Obligatoriske aktiviteter Deltakelse på samlingene. Skriftlige innleveringer levert i Blackboard mellom samlingene. Samtlige rapporter og 75% av øvingene må være godkjent for å kunne bli oppmeldt til eksamen. Vurdering Individuell hjemmeeksamen (50 %) Prosjektoppgave som studenten arbeider med gjennom semesteret (50 %). Begge delene må være bestått for å få karakter i emnet. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Skriftlige innleveringer levert i Blackboard mellom samlingene

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU