course-details-portlet

FY6019 - Moderne fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Historisk utvikling. Kvantemekanikk. Schrödingerligningen. Atomer, molekyler og faste stoffer. Anvendelser. Kjernefysikk. Partikkelfysikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har grunnleggende forståelse om atomers og molekylers oppbygning
• kjenner til hvordan spektroskopiske teknikker kan gi informasjon om atomer og molekylers oppbygning
• kjenner til sentrale begreper og fenomener i kjerne- og partikkelfysikk
• har kunnskap om teknologiske anvendelser med basis i kvantefysikk

Ferdigheter
Kandidaten kan
• analysere problemstillinger i kvantefysikk
• bruke matematikk til å beskrive og løse problemer i kvantefysikk
• bruke digital programvare til å løse problemer i kvantefysikk

Generell kompetanse
Kandidaten kan
• formidle fagstoff og resultater
• utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
• utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

På samlingene: Primært forelesninger.
Mellom samlingene: Individuelle øvinger. Mulighet for samarbeid og veiledning via Blackboard. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen (100 %).
Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi (TKEVU)
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Kursmateriell

Young & Freedman: «University Physics» 14th edition
ELLER gratis nettbok:
OpenStax: «University Physics» - Volum 3
https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 13.01.2021

Innlevering 14.01.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU