course-details-portlet

FY6019 - Moderne fysikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 25 timer

Faglig innhold

Historisk utvikling. Kvantemekanikk. Schrödingerligningen. Atomer, molekyler og faste stoffer. Anvendelser. Kjernefysikk. Partikkelfysikk.

Læringsutbytte

KunnskapKandidaten • har grunnleggende forståelse om atomers og molekylers oppbygning • kjenner til hvordan spektroskopiske teknikker kan gi informasjon om atomer og molekylers oppbygning • kjenner til sentrale begreper og fenomener i kjerne- og partikkelfysikk • har kunnskap om teknologiske anvendelser med basis i kvantefysikkFerdigheterKandidaten kan • analysere problemstillinger i kvantefysikk • bruke matematikk til å beskrive og løse problemer i kvantefysikk • bruke digital programvare til å løse problemer i kvantefysikkGenerell kompetanseKandidaten kan • formidle fagstoff og resultater • utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger • utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

På samlingene: Primært forelesninger.Mellom samlingene: Individuelle øvinger. Mulighet for samarbeid og veiledning via Blackboard. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Deltakelse på samlingene

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen (100 %).Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Fysikk 2, 8.-13. trinn (KFYS2-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk på nivå med R2/3MX i videregående skole.

Kursmateriell

Young & Freedman: «University Physics» 14th editionELLER gratis nettbok:OpenStax: «University Physics» - Volum 3https://openstax.org/details/books/university-physics-volume-3

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU