course-details-portlet

FY6016 - Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Mekaniske svingninger, mekaniske bølger inkludert lydbølger, utvalgte fagdidaktiske tema og praktisk, eksperimentelt arbeid som inkluderer bruk av digitale verktøy.

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten har kunnskap om - mekaniske svingninger og bølger (inkludert lydbølger) - eksperimentelt arbeid og tolkning av resultater - utfordringer elever har i møte med fysikkfaget Ferdighet Kandidaten kan - analysere problemstillinger i bølgefysikk - bruke matematikk til å løse problemer i bølgefysikk - planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid med og uten teknologiske hjelpemidler Generell kompetanse Kandidaten kan - formidle fagstoff og resultater - utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger - utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner, praktisk laboratoriearbeid, øvinger og innleveringer. Studiet er samlings- og nettbasert via Blackboard (NTNUs e-læringsplattform). Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å bli oppmeldt til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Gjennomføre et prosjekt
  • Skriftlige innleveringer på Blackboard

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen/hjemmeeksamen (60 %) og Individuell prosjektoppgave (40 %). Begge delene må være bestått for å bestå emnet. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak av eksamen kan hver del tas uavhengig av hverandre.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Fysikk 1, 8.-13. trinn (KFYS1-8-13)

Forkunnskapskrav

Matematikk-kompetanse tilsvarende R2 fra videregående skole.

Kursmateriell

https://openstax.org University physics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU