course-details-portlet

FY6016 - Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Mekaniske svingninger, mekaniske bølger og lydbølger, eksperimentelt arbeid som inkluderer bruk av digitale verktøy, fagdidaktiske emner om eksperimenter i undervisningen, elevers motivasjon og hverdagsforestillinger i fysikk.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om
- mekaniske svingninger og bølger (inkludert lydbølger)
- eksperimentelt arbeid og tolkning av resultater
- utfordringer elever har i møte med fysikkfaget

Ferdighet
Kandidaten kan
- analysere problemstillinger i bølgefysikk
- bruke matematikk til å løse problemer i bølgefysikk
- planlegge og gjennomføre eksperimentelt arbeid med og uten teknologiske hjelpemidler

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- formidle fagstoff og resultater
- utnytte kompetanse i fysikk på nye problemstillinger
- utnytte egen fysikk-kompetanse til å planlegge og gjennomføre god undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppediskusjoner og praktisk laboratoriearbeid på samlingene.

Mellom samlingene: Individuelle ukentlige innleveringer, samarbeid med andre studenter og veiledning på Blackboard (NTNUs e-læringsplattform).

Det legges vekt på at undervisningen på samlingene skal gjøre studentene i best mulig stand til å arbeide individuelt videre mellom samlingene. I tillegg prioriteres læringsaktiviteter på samling som studenten ikke kan gjøre individuelt, f.eks. laboratoriearbeid.

Studiet er samlings- og nettbasert med to uker samling på NTNU. Samlingene omfatter to emner slik at dette emnet bruker 50 % av arbeidstiden hver av ukene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på samlingene
  • Gjennomføre et prosjekt
  • Skriftlige innleveringer på Blackboard

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:
- Deltakelse på samlingene.
- Gjennomføre et prosjekt.
- Skriftlige innleveringer på Blackboard mellom samlingene.
- 80 % må være godkjent for at kandidaten skal kunne framstille seg for eksamen.

Vurdering:
- Skriftlig eksamen (60 %), 4 timer.
- Individuell prosjektoppgave (40 %).

Begge delene må være bestått for å bestå emnet.

Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig eksamen.

Ved gjentak av eksamen kan hver del tas uavhengig av hverandre.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning på bachelornivå (PLUEVU)
Fysikk årsstudium - videreutdanning for lærere (FJFYSVUÅ)

Forkunnskapskrav


Matematikkompetanse tilsvarende R2/3MX fra videregående skole.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU