course-details-portlet

FY3403 - Partikkelfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 67/100 4 timer
Oppgave 33/100 ALLE

Faglig innhold

Det gis en innføring i sentrale begreper i partikkelfysikken, symmetrier, invarianser og bevaringslover. Kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger behandles spesielt samt elektrosvak teori. Det gis en grunnleggende innføring i kvarkmodellen, QCD, nøytrinooscillasjoner, samt gauge teorier og Higgs mekanismen. Det gis også en kort innføring i gruppeteori, spesielt SU(2) gruppene for spinn og isospinn.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av dette kurset skal studentene kunne:
- Gjøre rede for sentrale begreper innenfor partikkelfysikk, slik som symmetrier, invarianser og bevaringslover, samt kunne benytte seg av disse i praktiske beregninger.
- Gjøre rede for innholdet i kvanteelektrodynamikk og svake vekselvirkninger, spesielt med tanke på spredningsprosesser for partikler.
- Skrive ned og benytte seg av Feynman-diagrammer og regler i praktiske beregninger.
- Gjøre rede for grunnleggende gruppeteori, spesielt egenskapene til SU(2) gruppen.
- Beskrive Higgs mekanismen samt hensikten og egenskapene til gauge teorier.

Generell kompetanse:
Kandidaten skal være i stand til: anvende abstrakte matematiske modeller til konkrete problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.
Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk.

Kursmateriell

D. Griffiths: Introduction to Elementary Particles, 2nd Ed.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY363 7.5
FY8913 7.5 01.09.2017
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teoretisk fysikk
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 33/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 67/100

Utlevering 17.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 15:00

Innlevering 19:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 33/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 67/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU