course-details-portlet

FY3114 - Funksjonelle materialer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Funksjonelle materialer er materialer som har én eller flere egenskaper som kan forandres på en kontrollert måte av ytre stimuli (temperatur, elektriske/ magnetiske felt osv.) og derfor brukes i et bredt spekter av teknologiske enheter som for eksempel minne, skjermer og telekommunikasjon.

Tema:

 • Relasjon mellom egenskaper, struktur og krystallsymmetri
 • Størrelse og grensesjikteffekter på egenskaper
 • Elektronisk båndstruktur
 • Ledningsevne
 • Halvlederteknologi
 • Optisk aktive materialer: teori, eksempler på materialer og anvendelser
 • Dielektrika, piezo- & ferroelektrika: teori, eksempler på materialer og applikasjoner
 • Magnetisme: teori, eksempler på materialer og anvendelser.

Læringsutbytte

Kunnskaper.

Kandidaten skal ha kunnskap om:

 • Et bredt spekter av dagens og framtidig viktige funksjonelle materialtyper.
 • Materialers anisotrope egenskaper og sammenheng med krystallstruktur.
 • Materialers båndstruktur og elektroniske egenskaper.

Ferdigheter.

Kandidaten skal kunne:

 • Relatere egenskaper av funksjonelle materialer til krystallstruktur.
 • Anvende symmetri til å forklare, klassifisere, og sammen med tensorbeskrivelse beregne retningsavhengige egenskaper.
 • Forklare materialers elektroniske egenskaper ved hjelp av båndstrukturanalyse.

Generell kompetanse.

Kandidaten skal være i stand til å:

 • Inneha generell forståelse av anistrope, elektroniske og magnetiske funksjonelle materialer.
 • Tilegne seg kunnskap om virkemåten for nye funksjonelle materialer.
 • Kunne være med på å anvende funksjonelle materialer i ny anvendelser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og studentrapporter; prosjektarbeid; presentasjon. Når undervisning og undervisningsmateriell er på engelsk, kan det tenkes at eksamen vil bli gitt kun på engelsk. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjekt

Mer om vurdering

Karakteren bestemmes ved skriftlig eksamen. Et obligatorisk litteraturstudieprosjekt må være bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FY8912 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Material- og faststoffysikk
 • Materialfysikk
 • Faste stoffers fysikk
 • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU