course-details-portlet

FY2450 - Astrofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C
Semesterprøve 20/100 C

Faglig innhold

Newtons lover og inertialsystem. Roterande koordinatsystem og Corioliskrefter. Newtons gravitasjonslov og Keplers lover. Massefordelingar, gravitasjonspotensial og potensiell energi. Virialteoremt, gravitasjonell kollaps av interstellare gasskyer og stjernedanning. Spesiell relativitetsteori. Dopplereffekt. General relativitetsteori og svarte hol. Relativ og absolutt storleiksklasse for stjerner. Dobbeltstjerner. Plancks stralingslov og Wiens forskyvningslov. Stjernespektra. Kjernefysiske prosessar i det indre av stjerner. Kvite dvergar og nøytronstjerner. Kosmologi og Big Bang.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Kandidaten får grunnleggjande kunnskap om solsystemet og planetbaner. Kandidaten får oversikt over danning av stjerner, kjerneprosessane i det indre av stjerner og stjerners død. Likeeins får student kunnskap om grunnleggjande spesiell relativitetsteori, generell relativitetsteori, kosmologi og Big Bang.

Ferdigheiter:

Studenten kan analysere og løyse enkle problem i celest mekanikk (planetbanar, solsystem). Studenten kan rekne ut eigenskapane til dobbeltstjerner frå informasjon om spekteret deira.

Generell kompetanse:

Studenten har oversikt over grunnleggjande tema i astrofysikk og
relaterte fag.
Student har grunnlag for å ta avanserte emne i astrofysikk, kosmologi og relativitetsteori (spesiell og generell).

Læringsformer og aktiviteter

Forelesningar og rekneøvingar. Obligatoriske øvingar.
Forventa arbeidsinnsats i emnet er 225 timar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappa inngår skriftleg avsluttande eksamen (80 %) og midtsemesterprøve (20%). Resultatet for delane blir gjeve i %-poeng, medan sensur for heile mappa (sluttkarakteren) er bokstavkarakter. Ved gjentak må ein gjenta alle vurderingar i emnet.
Ved utsett eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftleg eksamen bli endra til muntleg eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M.L. Kutner, Astronomy: A physical perspective (Cambridge University Press 2003). Kompendium tilgjengeleg på Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY250 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Astrofysikk
  • Astronomi
  • Fysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C 08.06.2021 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Semesterprøve 20/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU