FY2450 - Astrofysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Semesterprøve 20/100 C
Skriftlig eksamen 80/100 4 timer C

Faglig innhold

Newtons lover og inertialsystem. Roterande koordinatsystem og Corioliskrefter. Newtons gravitasjonslov og Keplers lover. Massefordelingar, gravitasjonspotensial og potensiell energi. Virialteoremt, gravitasjonell kollaps av interstellare gasskyer og stjernedanning. Spesiell relativitetsteori. Dopplereffekt. General relativitetsteori og svarte hol. Relativ og absolutt storleiksklasse for stjerner. Dobbeltstjerner. Plancks stralingslov og Wiens forskyvningslov. Stjernespektra. Kjernefysiske prosessar i det indre av stjerner. Kvite dvergar og nøytronstjerner. Kosmologi og Big Bang.

Læringsutbytte

Kandidaten får grunnleggjande kunnskap om solsystemet og planetbaner. Kandidaten får oversikt og danning av stjerner, kjerneprosessane i det indre av stjerner og stjerners død. Likeeins får student ei innføring i spesiell relativitetsteori, generell relativitetsteori, kosmologi og Big Bang.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger. Obligatoriske øvingar.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (80 %) og midtsemesterprøve (20%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

M.L. Kutner, Astronomy: A physical perspective (Cambridge University Press 2003).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY250 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Semesterprøve 20/100 C
Vår ORD Skriftlig eksamen 80/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.