course-details-portlet

FY2290 - Energiressurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer G

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over energiressursene og deres rolle i det moderne samfunn og de medfølgende miljøproblemer. Det gis en oversikt over dagens situasjon i et nasjonalt og globalt perspektiv. Miljøvirkninger som forandringer av klima, sur nedbør, gjødslingseffekter og inngrep i landskapsbilde blir beskrevet. Mulighetene for en mer effektiv bruk av energiressursene vil bli diskutert, spesielt hvordan energilovene styrer disse mulighetene. Potensial og utnyttelse av fornybare energikilder som sol-, vind- og bølgeenergi, vannkraft og biomasse vil bli beskrevet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne gjøre rede for energiinnhold per masseenhet i ulike drivstoff, og energieffektiviteten til de vanligste typer varmemaskiner.

Studenten skal kunne:

- Beskrive de viktigste energikildene som brukes i dag, i Norge og på verdensbasis, inkludert utvinning, transport og bruksområder.

- Beregne og sammenligne energiinnholdet i ulike energiressurser.

- Sammenligne miljøeffekter av å bruke ulike energiressurser.

- Vurdere fordeler og ulemper med ulike energiressurser under gitte omstendigheter, og hvordan dette påvirkes av lovgivning.

- Forklare og anvende begreper som ledningsevne, effektivitet, potensial og kinetisk energi i tilknytning til energiforbruk.

- Forklare virkemåten til varmemaskiner, varmepumper, solceller, og vann- og vindturbiner.

- Forklare sammenhengen mellom absorpsjon, emisjon og drivhuseffekten.

- Forklare og ta i bruk beregningsmodeller som brukes til å karakterisere befolkningsvekst og ressursbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske skriftige øvingsoppgaver og en kort presentasjon. Nok øvinger må være godkjent for å få ta eksamen, og presentasjonen må være godkjent. Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Den samlede karakteren består av delvurderingene skriftlig eksamen (75%) og arbeider (25%). Arbeider inkluderer øvelser og prosjektarbeid som leder opp til en gruppepresentasjon mot slutten av semesteret. Øvelsene vil gis vurderingen "bestått/ikke-bestått", og prosjektarbeidet/presentasjonen vil bli gitt bokstavkarakter (A-F)

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY290 7.5
TFY4300 5.0 HØST 2010
FY6026 5.0 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør- og miljøgeofysikk
 • Energi- og miljøfysikk
 • Klima og kuldeteknikk, energi og innemiljø
 • Petroleumsteknologi
 • Ressursgeologi
 • Anvendt geofysikk
 • Fysikk
 • Realfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 G INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU