course-details-portlet

FY2290 - Energiressurser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over energiressursene og deres rolle i det moderne samfunn og de medfølgende miljøproblemer. Det gis en oversikt over dagens situasjon i et nasjonalt og globalt perspektiv. Miljøvirkninger som forandringer av klima, sur nedbør, gjødslingseffekter og inngrep i landskapsbilde blir beskrevet. Mulighetene for en mer effektiv bruk av energiressursene vil bli diskutert, spesielt hvordan energilovene styrer disse mulighetene. Potensial og utnyttelse av fornybare energikilder som sol-, vind- og bølgeenergi, vannkraft og biomasse vil bli beskrevet.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne gjøre rede for energiinnhold per masseenhet i ulike drivstoff, og energieffektiviteten til de vanligste typer varmemaskiner.
Studenten skal kunne:
Beskrive de viktigste energikildene som brukes i dag, i Norge og på verdensbasis, inkludert utvinning, transport og bruksområder.
Beregne og sammenligne energiinnholdet i ulike energiressurser.
Sammenligne miljøeffekter av å bruke ulike energiressurser.
Vurdere fordeler og ulemper med ulike energiressurser under gitte omstendigheter, og hvordan dette påvirkes av lovgivning.
Forklare og anvende begreper som ledningsevne, effektivitet, potensial og kinetisk energi i tilknytning til energiforbruk.
Forklare virkemåten til varmemaskiner, varmepumper, solceller, og vann- og vindturbiner.
Forklare sammenhengen mellom absorpsjon, emisjon og drivhuseffekten.
Forklare og ta i bruk beregningsmodeller som brukes til å karakterisere befolkningsvekst og ressursbruk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske skriftige øvingsoppgaver og en kort presentasjon. Nok øvinger må være godkjent for å få ta eksamen og presentasjonen må være godkjent.
Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Presentasjon

Mer om vurdering

Vurderingen inkluderer skriftlig eksamen (75% av notatet) og obligatoriske aktiviteter i form av øvelser og prosjektarbeid (presentasjon) innen ethvert interesseområde innenfor kurset.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY290 7.5
TFY4300 5.0 01.09.2010
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør- og miljøgeofysikk
 • Energi- og miljøfysikk
 • Klima og kuldeteknikk, energi og innemiljø
 • Petroleumsteknologi
 • Ressursgeologi
 • Anvendt geofysikk
 • Fysikk
 • Realfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 19.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU