course-details-portlet

FY2045 - Kvantemekanikk I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Rekapitulering av fundamentale prinsipp i kvantemekanikk. Generell formulering av kvantemekanikk, inkludert Diracs bra-ket notasjon og harmonisk oscillator. Dreieimpuls: spinn, dreieimpuls og addisjon av dreieimpulsar. Identiske partikler: ideell fermigass og bosegass. Atom og faste stoffer. Variasjonsmetodar. Perturbasjonsteori.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten har kunnskap om dei sentral delane av kvantemekanikk, grunnpostulat og viktige kvantemekaniske teorem. Studenten har kunnskap om spinn, dreieimpuls og addisjon av slike. I tillegg kjenner studenten til operatoralgebra, Dirac-formalisme og perturbasjonsteori.

Ferdigheiter:

Studenten kan kvantisere og analysere enkle kvantemekaniske system (t.d. harmonisk oscillator og hydrogenatomet). Studenten kan og løyse Schrödingerlikninga numerisk for enkle problem (potensiallbrønnar) og bruke perturbasjonsteori.

Generell kompetanse:

Studenten har grunnlaget for å sette seg inn i meir avanserte kvantemekaniske problem. Studenten har innsikt i formalisme og konsekvensar av kvantemekanikken. I tillegg skal studenten lære korleis numerisk fysikk kan bidra til å løyse og forstå kvantemekaniske problem.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Elementer av numerisk fysikk kan bli inkludert i forelesningene og i regneøvingene. Studentenes forventede arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftleg eksamen. Ved utsett eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftleg eksamen bli endra til munnleg eksamen.

Kursmateriell

1) D. J. Griffiths: Introduction to Quantum Mechanics, Pearson, 2005, eller Cambridge, 2018. (Engelskspråklig hovedbok.)

2) P. C. Hemmer: Kvantemekanikk, Tapir, 2005. (På norsk; denne boka vil bli brukt for oppsummering, samt for en generell formulering av kvantemekanikken.)

3) Forelesningsnotater, inkludert diverse programkode.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNFFY245 7.5
TFY4250 7.5 HØST 2007
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU